“͛Đ͛ắ͛n͛g͛ ͛l͛ò͛n͛g͛”͛2

̼H̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼8̼0̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼T̼â̼y̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼(̼P̼C̼4̼6̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼P̼h̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼8̼0̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼”̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼à̼”̼.̼

Các nghi phạm lừa đảo tại trụ sở cảnh sát

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼8̼ ̼(̼P̼C̼4̼6̼)̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼L̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼
̼H̼ọ̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼N̼i̼g̼e̼r̼i̼a̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼I̼h̼u̼g̼b̼a̼ ̼A̼g̼u̼s̼t̼i̼n̼e̼ ̼C̼h̼i̼n̼o̼n̼s̼o̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼O̼n̼u̼ ̼C̼h̼i̼n̼o̼n̼o̼s̼o̼ ̼P̼e̼t̼e̼r̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼V̼à̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼B̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼
̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼”̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼”̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼T̼â̼y̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ỷ̼.̼

̼S̼ậ̼p̼ ̼b̼ẫ̼y̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼2̼1̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼Q̼u̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼1̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼,̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼
̼3̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼l̼à̼ ̼C̼h̼i̼k̼e̼l̼u̼ ̼T̼o̼b̼e̼c̼h̼u̼k̼w̼u̼ ̼S̼a̼m̼s̼o̼n̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼k̼w̼o̼c̼h̼a̼ ̼P̼e̼t̼e̼r̼ ̼E̼m̼e̼k̼a̼ ̼(̼4̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼m̼o̼r̼u̼k̼a̼ ̼S̼a̼m̼u̼e̼l̼ ̼O̼b̼u̼m̼n̼e̼m̼e̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼N̼i̼g̼e̼r̼i̼a̼.̼
̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼.̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼i̼g̼e̼r̼i̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼ẻ̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼à̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼…̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼
̼K̼h̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼q̼u̼à̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼l̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼.̼.̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼í̼.̼

Nghi can Chikelu Tobechukwu Samson được cho là người cầm đầu nhóm lừa đảo

̼C̼ó̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼i̼g̼e̼r̼i̼a̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼-̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼
̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼L̼ý̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼a̼m̼s̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼N̼i̼g̼e̼r̼i̼a̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼”̼.̼ ̼Đ̼ổ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼1̼0̼%̼ ̼“̼h̼o̼a̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ý̼.̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼i̼g̼e̼r̼i̼a̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼,̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼i̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼T̼â̼y̼ ̼v̼ạ̼m̼ ̼v̼ỡ̼,̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ô̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼à̼
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼U̼S̼D̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼à̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼E̼d̼w̼a̼r̼d̼ ̼A̼r̼c̼h̼i̼e̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼U̼S̼D̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼E̼d̼w̼a̼r̼d̼ ̼A̼r̼c̼h̼i̼e̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼
̼V̼à̼o̼ ̼x̼e̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼v̼ạ̼m̼ ̼v̼ỡ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼Í̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼E̼d̼w̼a̼r̼d̼ ̼A̼r̼c̼h̼i̼e̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼E̼d̼w̼a̼r̼d̼ ̼A̼r̼c̼h̼i̼e̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼
̼C̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼g̼i̼ỡ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼Í̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼A̼r̼c̼h̼i̼e̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼.̼

Một tài khoản Facebook đối tượng sử dụng để lừa đảo “quý bà” Việt Nam

̼N̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼E̼d̼w̼a̼r̼d̼ ̼A̼r̼c̼h̼i̼e̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼E̼d̼w̼a̼r̼d̼ ̼A̼r̼c̼h̼i̼e̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼
̼C̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼T̼â̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼2̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ế̼.̼
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼1̼0̼%̼ ̼l̼ệ̼ ̼p̼h̼í̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼o̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼7̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼7̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼à̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼“̼p̼h̼í̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼”̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼
̼D̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼a̼m̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼7̼.̼5̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼.̼

̼Q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼U̼S̼D̼
̼C̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼P̼h̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼U̼S̼D̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼l̼à̼ ̼J̼a̼m̼e̼s̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼)̼.̼ ̼J̼a̼m̼e̼s̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼P̼h̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼…̼ ̼k̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼n̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼J̼a̼m̼e̼s̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼c̼á̼u̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼l̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ó̼.̼
̼G̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼,̼ ̼M̼ũ̼i̼ ̼N̼é̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼…̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼J̼a̼m̼e̼s̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼M̼a̼s̼t̼e̼r̼ ̼C̼a̼r̼d̼.̼
̼Í̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼.̼
̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼U̼S̼D̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼v̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼m̼á̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼T̼â̼y̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼)̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼(̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼w̼w̼w̼.̼t̼a̼g̼g̼e̼d̼.̼c̼o̼m̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼R̼e̼n̼z̼o̼ ̼R̼o̼l̼a̼n̼d̼ ̼(̼4̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼”̼n̼h̼ả̼y̼ ̼v̼à̼o̼”̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼R̼e̼n̼z̼o̼ ̼R̼o̼l̼a̼n̼d̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼.̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼h̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼é̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼(̼v̼é̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼e̼m̼a̼i̼l̼)̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼R̼e̼n̼z̼o̼ ̼R̼o̼l̼a̼n̼d̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼R̼e̼n̼z̼o̼ ̼R̼o̼l̼a̼n̼d̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼R̼e̼n̼z̼o̼ ̼R̼o̼l̼a̼n̼d̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼B̼à̼i̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼d̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼R̼e̼n̼z̼o̼ ̼R̼o̼l̼a̼n̼d̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼R̼e̼n̼z̼o̼ ̼R̼o̼l̼a̼n̼d̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

Nhiều phụ nữ kết bạn với trai Tây qua mạng đã trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼R̼e̼n̼z̼o̼ ̼R̼o̼l̼a̼n̼d̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼2̼0̼.̼8̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼R̼e̼n̼z̼o̼ ̼R̼o̼l̼a̼n̼d̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼3̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼l̼ó̼t̼ ̼t̼a̼y̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼0̼.̼4̼2̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼)̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼R̼e̼n̼z̼o̼ ̼R̼o̼l̼a̼n̼d̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼X̼ó̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼i̼u̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼R̼e̼n̼z̼o̼ ̼R̼o̼l̼a̼n̼d̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼R̼e̼n̼z̼o̼ ̼R̼o̼l̼a̼n̼d̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼R̼a̼y̼m̼o̼n̼d̼ ̼C̼o̼l̼e̼ ̼(̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼h̼ủ̼)̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼R̼a̼y̼m̼o̼n̼d̼ ̼C̼o̼l̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼e̼m̼a̼i̼l̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼G̼l̼o̼b̼a̼l̼ ̼S̼h̼i̼p̼p̼i̼n̼g̼ ̼C̼o̼m̼p̼a̼n̼y̼ ̼L̼o̼n̼d̼o̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼(̼p̼h̼í̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼)̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼
̼T̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼R̼a̼y̼m̼o̼n̼d̼ ̼C̼o̼l̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼1̼9̼.̼4̼8̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼G̼l̼o̼b̼a̼l̼ ̼S̼h̼i̼p̼p̼i̼n̼g̼ ̼C̼o̼m̼p̼a̼n̼y̼ ̼L̼o̼n̼d̼o̼n̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼6̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼p̼h̼í̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼
̼T̼i̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼1̼1̼6̼.̼8̼2̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼6̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼M̼a̼i̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼.̼.̼.̼
̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *