s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼3

V̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼ ̼’̼c̼ó̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼’̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ộ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼’̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼’̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼í̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼7̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼B̼u̼l̼u̼s̼a̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼K̼a̼r̼a̼n̼g̼d̼o̼w̼o̼,̼ ̼K̼l̼a̼t̼e̼n̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼J̼a̼v̼a̼,̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼i̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼5̼4̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼p̼o̼c̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ở̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼g̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼â̼y̼ ̼p̼o̼c̼o̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼K̼u̼m̼p̼a̼r̼a̼n̼ ̼N̼e̼w̼s̼

̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼á̼c̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ắ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼7̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼(̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼)̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼n̼ắ̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ắ̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼p̼o̼c̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼á̼o̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼H̼e̼r̼i̼ ̼P̼u̼r̼w̼o̼k̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼l̼e̼g̼ ̼I̼p̼a̼n̼u̼d̼i̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼â̼y̼ ̼ở̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ộ̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼P̼o̼c̼o̼n̼g̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *