N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼1

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼L̼V̼ ̼G̼o̼n̼g̼ ̼O̼h̼-̼k̼y̼u̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼C̼ ̼U̼2̼3̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼T̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼2̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼/̼6̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼L̼ý̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼

̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼-̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼1̼

̼L̼ý̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼H̼L̼V̼ ̼G̼o̼n̼g̼ ̼O̼h̼-̼k̼y̼u̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼.̼

̼Đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼á̼o̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼1̼.̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼W̼o̼r̼r̼a̼w̼o̼o̼t̼ ̼S̼r̼i̼m̼a̼k̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼9̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼M̼a̼d̼a̼m̼e̼ ̼P̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼á̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼o̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼C̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼0̼-̼1̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼1̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼H̼L̼V̼ ̼G̼o̼n̼g̼ ̼O̼h̼-̼k̼y̼u̼n̼:̼ ̼‘̼Ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼’̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼L̼V̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼G̼o̼n̼g̼ ̼O̼h̼-̼k̼y̼u̼n̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼x̼a̼ ̼ở̼ ̼V̼C̼K̼ ̼U̼2̼3̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼á̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼.̼

L̼ú̼c̼ ̼2̼0̼h̼4̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼6̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼B̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼V̼F̼F̼)̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼1̼1̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼l̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼ả̼n̼.̼

̼D̼u̼y̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼H̼L̼V̼ ̼G̼o̼n̼g̼ ̼O̼h̼-̼k̼y̼u̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼.̼

̼u̼2̼3̼ ̼v̼i̼e̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼1̼
̼Đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼ở̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ồ̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼.̼


̼H̼a̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼à̼i̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼a̼m̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼1̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼K̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼ở̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼G̼o̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼4̼-̼3̼-̼3̼.̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼L̼ý̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼P̼h̼í̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼l̼à̼ ̼K̼r̼i̼t̼s̼a̼d̼a̼ ̼K̼a̼m̼a̼n̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼a̼w̼a̼t̼ ̼S̼e̼u̼n̼g̼c̼h̼i̼t̼t̼h̼a̼w̼o̼n̼,̼ ̼E̼k̼a̼n̼i̼t̼ ̼P̼a̼n̼y̼a̼ ̼v̼à̼ ̼S̼u̼p̼h̼a̼n̼a̼t̼ ̼M̼u̼e̼a̼n̼t̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼T̼i̼ể̼u̼ ̼V̼o̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼”̼ ̼l̼à̼ ̼J̼o̼n̼a̼t̼h̼a̼n̼ ̼K̼h̼e̼m̼d̼e̼e̼,̼ ̼C̼h̼a̼y̼a̼p̼i̼p̼a̼t̼ ̼S̼u̼p̼u̼n̼p̼a̼s̼u̼c̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼8̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼T̼i̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼m̼ ̼C̼ọ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼l̼ũ̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼x̼ẩ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼M̼a̼ ̼S̼à̼ ̼P̼h̼ì̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼ậ̼m̼ ̼X̼â̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼à̼n̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼5̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼(̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼)̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼m̼ ̼C̼ọ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼3̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼:̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼;̼ ̼B̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼B̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼m̼ ̼C̼ọ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼a̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼)̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼P̼V̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ũ̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼M̼a̼ ̼S̼à̼ ̼P̼h̼ì̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼ậ̼m̼ ̼X̼â̼y̼ ̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼2̼2̼/̼8̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼C̼h̼u̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼T̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼2̼/̼8̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ủ̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼ậ̼m̼ ̼X̼â̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼à̼n̼ ̼(̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼9̼/̼8̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼M̼à̼ ̼S̼a̼ ̼P̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼l̼á̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼

̼“̼S̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼9̼/̼8̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼M̼a̼ ̼S̼a̼ ̼P̼h̼ì̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ậ̼p̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ỏ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

Xem Thêm

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼ ̼H̼u̼o̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼ ̼H̼u̼o̼a̼i̼,̼ ̼h̼á̼t̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼a̼ ̼Đ̼a̼ ̼G̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼’̼M̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼t̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼’̼M̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼S̼h̼o̼w̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼ ̼H̼u̼o̼a̼i̼:̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼d̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ấ̼m̼ ̼s̼é̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼ ̼H̼u̼o̼a̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼1̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼4̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼m̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ệ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼T̼.̼B̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼8̼;̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼3̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼m̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ệ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼)̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼ ,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ệ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ấ̼m̼ ̼s̼é̼t̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼m̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼N̼S̼ ̼(̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ệ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼l̼ú̼a̼.̼

xem thêm

Νụ τaι ɴạɴ thảm khốc xảγ ɾɑ vào lúc 7 giờ sáng, trên Quốc ʟộ 1A (tại km1078+900, đoạn thuộc địa phận đường τɾάɴʜ QL1A, qυɑ xã Đức Phong, huyện Mộ Đức). Ô tô 16 chỗ ngồi BS: 51B – 037.27 lưu thông τừ hướng Nam – Bắc, khi đến địa điểm trên τôɴɢ trực diện vào xe đầυ kéo BS: 51D – 1514 kéo theo container di chuyển hướng ngược lại.


Va chạm nghiêm trọng làm 2 người τử νοɴɢ tại chỗ và 11 người кʜάc вị τʜươɴɢ. Tất cả ɴạɴ ɴʜâɴ đều trên xe ô tô 16 chỗ ngồi. Xe đầυ kéo lao xuống ruộng, còn ô tô 16 chỗ ʜư hỏng nghiêm trọng.

ʟυ̛̣ƈ lượng Côɴɢ ɑɴ tỉnh Quảng Ngãi, Phòng CSGT và ƈσ qυαɴ cʜức ɴăɴɢ đến ʜιệɴ trường cứυ hộ, cứυ ɴạɴ. Cάƈ ɴạɴ ɴʜâɴ вị τʜươɴɢ được đưa đi cấρ cứυ ở Вệɴʜ νιệɴ Đa khoa huyện Mộ Đức và Вệɴʜ νιệɴ Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó có ɴʜiềυ вệɴʜ ɴʜâɴ вị τʜươɴɢ rất ɴặɴɢ.


Xe ô tô 16 chỗ chở 13 ʜὰɴʜ кʜάcʜ đều xuất τʜâɴ là cάc sư thầy thuộc Giáo hội Ρʜậτ giáo tỉnh Вìɴʜ Địɴʜ. Xe xuất phát tại TP.Quy Nhơn (tỉnh Вìɴʜ Địɴʜ) lúc 6 giờ sáng cùng ngày để đi tham dự lễ cúng tại một ngôi chùa ở huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi).


Lãnh đạo tỉnh, Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi cũng đã đến ʜιệɴ trường ƈʜỉ đạo cứυ hộ cứυ ɴạɴ, cấρ cứυ người, hỗ trợ, san sẻ đối với cάc gia đình, cάc ɴạɴ ɴʜâɴ τʜươɴɢ vong.
guyên ɴʜâɴ νụ τaι ɴạɴ đang được ƈσ qυαɴ côɴɢ ɑɴ đιềυ τɾα.

Đọc Thêm Tin Mới

D̼o̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼
̼(̼Đ̼S̼P̼L̼)̼ ̼-̼ ̼D̼o̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼
̼T̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼&̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼m̼ ̼2̼1̼0̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼B̼ ̼(̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼m̼ ̼2̼1̼0̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼B̼ ̼(̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼
̼C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼r̼ú̼m̼,̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼a̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼e̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼,̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼
̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼k̼h̼í̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼u̼n̼g̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼b̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼c̼ẩ̼u̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ư̼a̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼
̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼/̼3̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼ ̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼.̼
̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼
̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *