T̼͢͢h̼͢͢i̼͢͢ ̼͢͢t̼͢͢h̼͢͢ể̼͢͢ ̼͢͢b̼͢͢é̼͢͢ ̼͢͢t̼͢͢r̼͢͢a̼͢͢i̼͢͢4

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼k̼ị̼t̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼V̼ề̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼g̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼g̼â̼n̼ ̼g̼u̼ố̼c̼ ̼c̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ố̼c̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼o̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼.̼h̼.̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼à̼o̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼x̼é̼ ̼t̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼

̼C̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼M̼.̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼P̼ấ̼y̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ ̼P̼h̼ố̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼H̼à̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼)̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼k̼í̼ ̼ứ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼.̼a̼.̼n̼g̼ ̼t̼.̼ó̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼ù̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼r̼.̼ỉ̼ ̼m̼.̼á̼.̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼L̼ứ̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼P̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼á̼o̼ ̼n̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼M̼.̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼C̼h̼à̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼V̼ề̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼1̼)̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼V̼ề̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ả̼.̼

Khu vực rừng vầu, nơi cháu M. bị s..á.t h.ạ.i, giấu x.á.c

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼.̼ ̼V̼ề̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼s̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼V̼ề̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼B̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼V̼ề̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼V̼ề̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼b̼ế̼ ̼x̼.̼á̼.̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼.̼ ̼l̼ấ̼m̼ ̼l̼e̼m̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼V̼ề̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼r̼ã̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼V̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼.̼

̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼é̼t̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼.̼h̼.̼i̼ ̼t̼.̼h̼.̼ể̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼p̼h̼ả̼n̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

̼B̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼v̼ỏ̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼.̼ẻ̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼ ̼n̼.̼h̼.̼â̼.̼n̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼t̼.̼h̼.̼i̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼6̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼5̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼í̼ ̼q̼u̼ả̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼á̼.̼n̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼V̼ề̼n̼h̼ ̼(̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼V̼ề̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼.̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ề̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

Vàng Seo Vềnh g.i.ế.t em trai 3 tuổi để được chia đất

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼V̼ề̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼.̼r̼.̼u̼.̼y̼ ̼b̼.̼ắ̼.̼t̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼7̼/̼5̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼í̼n̼ ̼C̼h̼é̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼i̼ ̼M̼a̼ ̼C̼a̼i̼,̼ ̼V̼ề̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼V̼ề̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼V̼ề̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼V̼ề̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼à̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼ề̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼5̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼V̼ề̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼.̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼V̼ề̼n̼h̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼V̼ề̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼V̼ề̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ầ̼u̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼.̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ố̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

̼G̼.̼â̼.̼y̼ ̼á̼.̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼V̼ề̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼à̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼e̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼.̼h̼.̼i̼ ̼t̼.̼h̼.̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼V̼ề̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼.̼á̼.̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼,̼ ̼V̼ề̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ỡ̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼ề̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼G̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼n̼.̼g̼.̼ư̼.̼ờ̼.̼i̼”̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *