C̼͟͟ơ̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟i̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟2

T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼26/5,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼f̼i̼l̼e̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼ơ̼i̼ ̼-̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼f̼i̼l̼e̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼”̼L̼à̼m̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼”̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼1̼7̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼

̼N̼h̼ư̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼-̼1̼0̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼”̼c̼ự̼u̼ ̼b̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼”̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼f̼i̼l̼e̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼h̼é̼p̼,̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼”̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼f̼i̼l̼e̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼v̼à̼ ̼d̼à̼n̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼,̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼ê̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ẻ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼5̼-̼1̼0̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼c̼ắ̼t̼,̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼”̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼”̼ ̼(̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼)̼.̼ ̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼u̼y̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼ạ̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼r̼ẽ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼;̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼;̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼r̼ẽ̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼ơ̼i̼.̼

Trích nguồn: https://congluan.vn/khoi-to-vu-an-cat-ghep-file-ghi-am-giam-doc-cong-an-tinh-an-giang-post160524.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *