Phụ Nữ Trẻ Tụt ʜυуếτ Áp1

ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴀ̼́ᴘ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀.̼.̼.̼.̼.̼ ̼’̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼’̼ ̼4̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼
ᴆᴇ̼̂ᴍ̼ ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴆ̼ɪ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼, ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ (̼2̼5̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼ ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ᴀ̼̂́ʏ̼ ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼… 4̼ ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼. ᴛ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼, ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ, ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ʙ̼ᴜ̼̉ɴ̼ ʀ̼ᴜ̼̉ɴ̼, ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴠ̼ᴀ̼̃ ᴍ̼ᴏ̼̂̀ ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼. ʙ̼s̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴅ̼ᴏ̼ ᴛ̼ᴜ̣̼ᴛ̼ ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴀ̼́ᴘ, ʜ̼ᴀ̣̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼

ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ ʟ̼ᴀ̼̂̉ʏ̼ ʙ̼ᴀ̼̂̉ʏ̼, ᴠ̼ᴀ̼̃ ᴍ̼ᴏ̼̂̀ ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ‘̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼’̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ɴ̼ɢᴜ̼ʏ̼ ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼?̼

ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴆ̼ɪ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀, ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼. ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ᴋ̼ᴇ̼̂̉ “̼ʙ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ᴇ̼ᴍ̼ ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ᴘʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼. ᴄ̼ᴀ̼̉ ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ʜ̼ᴇ̣̼̂ ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ 4̼ ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼. ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ, ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ᴇ̼ᴍ̼ ʙ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ɢɪ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ʀ̼ᴀ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ᴠ̼ᴇ̣̼̂ s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴇ̼ᴍ̼ ʙ̼ᴜ̼̉ɴ̼ ʀ̼ᴜ̼̉ɴ̼ ᴆ̼ɪ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ, ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴠ̼ᴀ̼̃ ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴍ̼ᴏ̼̂̀ ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼. ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɪ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼, ᴇ̼ᴍ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼, ᴍ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ʟ̼ᴀ̼̉”̼.

s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴆ̼ᴏ̼́, ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼ ɴ̼ɢᴜ̼̉ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴀ̼̉ s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ᴠ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ᴠ̼ᴏ̛̼̀, ʜ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ʙ̼ɪ̣̼ ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ʟ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼.

ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ x̼ᴇ̼́ᴛ̼ ɴ̼ɢʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ʀ̼ᴏ̼̃ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ɴ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ ɴ̼ᴇ̼̂̀, ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ‘̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ….

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴛʀᴇ̉ ᴛ ᴜ̣ᴛ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴀ́ᴘ, ʜᴀ̣ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴠɪ̀….. 'ʏᴇ̂ ᴜ' 4 ʟᴀ̂̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴇ̂ᴍ – ʙʟᴏɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʀ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ᴘʜ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼, ʙ̼s̼ ɴ̼ɢᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼, ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ɴ̼ɢᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼-̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ɴ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼, ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ᴇ̼ ʜ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼, ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ᴍ̼ᴏ̼̂ ᴛ̼ᴀ̼̉ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴘʜ̼ᴜ̣̼ ɴ̼ᴜ̛̼̃ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ʜ̼ᴇ̣̼̂ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ʜ̼ᴇ̣̼̂ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼.

ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴘʜ̼ᴜ̣̼ ɴ̼ᴜ̛̼̃ ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ɢɪ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ ʟ̼ᴀ̼̂̉ʏ̼ ʙ̼ᴀ̼̂̉ʏ̼, ᴠ̼ᴀ̼̃ ᴍ̼ᴏ̼̂̀ ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ɴ̼ɢᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴅ̼ᴏ̼ ᴛ̼ᴜ̣̼ᴛ̼ ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴀ̼́ᴘ, ʜ̼ᴀ̣̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ʟ̼ʏ̼́ ᴛ̼ɪ̼ᴍ̼ ᴍ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴍ̼ ᴀ̼̂̉ɴ̼ ᴍ̼ᴀ̼̀ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ᴘʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼…̼

“̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ʜ̼ᴇ̣̼̂ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ʜ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴇ̼̉ ᴠ̼ɪ̼̀ ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ ᴍ̼ᴀ̼̀ ᴄ̼ᴏ̛̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ʙ̼ᴜ̼̀ ᴆ̼ᴀ̼̆́ᴘ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ, ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ɢᴀ̼̂ʏ̼ ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ʀ̼ᴀ̼ ᴍ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ᴍ̼ᴏ̼̉ɪ̼, s̼ᴜ̼ʏ̼ ᴋ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ᴄ̼ᴏ̛̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉, s̼ᴜ̼ʏ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼…̼”̼, ʙ̼s̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼.

ᴠɪ̣̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ɴ̼ɢᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ʜ̼ᴀ̼ʏ̼, ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ᴍ̼ᴀ̼̃ɴ̼ ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴀ̼́ᴘ ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼, ᴛ̼ɪ̼ᴍ̼ ᴍ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼, ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ᴍ̼ᴀ̼̀ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ʜ̼ᴇ̣̼̂ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ɴ̼ɢᴜ̼ʏ̼ ᴄ̼ᴏ̛̼ ʙ̼ɪ̣̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ ᴍ̼ᴀ̼̃ ᴘʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ, ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴍ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ɴ̼ᴀ̼̃ᴏ̼, ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ᴄ̼ᴏ̛̼ ᴛ̼ɪ̼ᴍ̼…̼ ɢᴀ̼̂ʏ̼ ɴ̼ɢᴜ̼ʏ̼ ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ. ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ɴ̼ɢʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ᴀ̣̼ᴘ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ ᴛ̼ɪ̼ᴍ̼ ᴍ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ᴀ̼̂ᴜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ 7̼5̼%̼ ɴ̼ɢᴜ̼ʏ̼ ᴄ̼ᴏ̛̼ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ᴅ̼ᴏ̼ ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ᴄ̼ᴏ̛̼ ᴛ̼ɪ̼ᴍ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ʜ̼ᴇ̣̼̂ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.

“̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ʜ̼ᴇ̣̼̂ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴏ̼́ ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ᴘʜ̼ᴜ̣̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ, ɴ̼ʜ̼ᴜ̼ ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴀ̣̼̆ᴘ ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ̼. ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ᴆ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ᴆ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ x̼ᴜ̼́ᴄ̼ ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ᴄ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ᴍ̼ᴀ̼̀ ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴇ̼̉.

ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ʜ̼ᴇ̣̼̂ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ 4̼ ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴛ̼ʏ̼̉ ʟ̼ᴇ̣̼̂ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ɢɪ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ s̼ᴇ̼̃ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼”̼, ʙ̼s̼ ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ʙ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ᴛ̼ᴏ̼̉.

ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ʜ̼ᴇ̣̼̂ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ s̼ᴇ̼̃ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ ɴ̼ᴇ̼̂̀, ʙ̼s̼ᴄ̼ᴋ̼ɪ̼ɪ̼ ɴ̼ɢᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ʟ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴘ ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ᴅ̼ᴏ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ ʀ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ -̼ “̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉”̼ ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ᴄ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ -̼ ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ᴍ̼ᴇ̼̂̀ᴍ̼ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ɢɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ʜ̼ᴇ̣̼̂ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ᴆ̼ᴏ̣̼̂.

ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴠᴜ̣ &ǫᴜᴏᴛ;ᴠᴏ̃ sᴜ̛” ᴆᴀ́ɴʜ ᴠᴏ̛̣ ᴛʀᴇ̉ ᴆᴀɴɢ ʙᴇ̂́ ᴄᴏɴ

ʟ̼ʏ̼́ ɢɪ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼, ʙ̼s̼ ᴠ̼ᴜ̼̃ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ʟ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ, ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴅ̼ᴏ̼ ʜ̼ᴀ̼ᴍ̼ ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼, ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ᴄ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴇ̼ ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ʜ̼ᴇ̣̼̂ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ᴠ̼ᴏ̼̂ ᴆ̼ᴏ̣̼̂, ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ s̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼, ᴅ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴅ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴇ̼ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ s̼ᴇ̼̃ ʙ̼ɪ̣̼ ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ ɴ̼ɢʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ.

ɴ̼ɢᴜ̼ʏ̼ ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼, ᴄ̼ᴏ̼́ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ʟ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴜ̼ ʙ̼ɪ̼ᴀ̼, ᴄ̼ᴏ̼́ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼́ɪ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼ɴ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ʜ̼ᴇ̣̼̂ ɴ̼ɢᴀ̼ʏ̼ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ s̼ᴀ̼ʏ̼, ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ɴ̼ɢᴜ̼ʏ̼ ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼. ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴅ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼, ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴅ̼ᴇ̼̂̃ ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ʀ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ, ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ ʟ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ.

ᴠ̼ɪ̼̀ ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼, ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ɢɪ̼ᴀ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼, ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ɢɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ x̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ʀ̼ᴇ̼̀ɴ̼ ʟ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼, ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴘ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ᴀ̼̆ɴ̼ ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ, ɴ̼ɢʜ̼ɪ̼̉ ɴ̼ɢᴏ̛̼ɪ̼ ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ ʟ̼ʏ̼́ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ᴆ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴇ̼.

ᴆᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̣̂ᴛ ʜᴀ̣ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ʙɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ – ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴏɴʟɪɴᴇ

ɴ̼ɢᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ʀ̼ᴀ̼, ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ɢɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ʜ̼ᴇ̣̼̂ ʙ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ʙ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ʜ̼ᴇ̣̼̂ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴇ̼ s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ s̼ᴀ̼̉ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ʀ̼ᴀ̼.

“̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ᴄ̼ᴏ̛̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴅ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ ɴ̼ᴀ̣̼ᴘ ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ, ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ɴ̼ɢʜ̼ɪ̼̉ ɴ̼ɢᴏ̛̼ɪ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ᴘʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ʜ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ. ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ɢɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ̼, ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ɢɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴅ̼ᴇ̼̂̃ ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ʜ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ᴘʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼”̼, ʙ̼s̼ ʟ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼.

ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ɢɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ s̼ᴏ̼̂́ 9̼, ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ᴘʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ s̼ᴀ̼ᴜ̼:̼ s̼ᴏ̼̂́ ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ʜ̼ᴇ̣̼̂ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ s̼ᴇ̼̃ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴘʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ᴠ̼ɪ̣̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ s̼ᴏ̼̂́ ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ 9̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ɢɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼.

ᴠ̼ɪ̼́ ᴅ̼ᴜ̣̼ ᴏ̛̼̉ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ 2̼0̼ -̼ 2̼9̼ (̼9̼ x̼ 2̼ =̼ 1̼8̼)̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ 8̼ ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼;̼ ᴏ̛̼̉ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ 3̼0̼ -̼ 3̼9̼ (̼9̼ x̼ 3̼ =̼ 2̼7̼)̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ 7̼ ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼, ᴏ̛̼̉ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ 4̼0̼ -̼ 4̼9̼ (̼9̼ x̼ 4̼ =̼ 3̼6̼)̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ 6̼ ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ 3̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼…̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ᴏ̛̼̉ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ 8̼0̼ -̼ 8̼9̼ (̼9̼ x̼ 8̼ =̼ 7̼2̼)̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ 2̼ ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ 7̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼, ɴ̼ɢʜ̼ɪ̼̃ᴀ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *