T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼2

T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼.

Trốn khỏi trại giam lần 3, Triệu Quân Sự có thể đối diện hình phạt nào? - 1
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼/̼6̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼-̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼T̼-̼9̼7̼4̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼S̼ự̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼T̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼8̼6̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼2̼0̼1̼5̼.̼

̼”̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼u̼ỳ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼.̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼o̼à̼ ̼á̼n̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼S̼ự̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼g̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼3̼-̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

Hình phạt với Triệu Quân Sự sau khi trốn trại lần 3 ra sao?

̼T̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼3̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼-̼ ̼1̼
̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼é̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼.̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼o̼à̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼.̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼

̼”̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼…̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼”̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼V̼i̼d̼e̼o̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼
Giây phút người dân chạm mặt kẻ vượt ngục nguy hiểm Triệu Quân Sự

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼5̼6̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼5̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼

Clip: Triệu Quân Sự kể lại hành trình vượt ngục đến khi bị bắt thế nào? - Báo Người lao động

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼”̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼”̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *