bé gái bị nước lũ quốn trôi1

N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼,̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼31/05,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼ứ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼1̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼


̼E̼m̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼N̼à̼n̼g̼

C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼7̼h̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼9̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼T̼.̼T̼r̼.̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼N̼à̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼N̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼T̼.̼T̼r̼.̼ ̼c̼h̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼T̼.̼T̼r̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼.̼


̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼

̼G̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼4̼/̼9̼,̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼T̼â̼m̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *