n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼3

C̼ơ̼n̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼â̼m̼ ̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ấ̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼ố̼i̼.̼

M̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼
̼V̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼V̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼v̼á̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ặ̼n̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ă̼n̼g̼,̼ ̼b̼ồ̼ ̼b̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼ư̼a̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼

M̼ỗ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ú̼n̼g̼ ̼x̼í̼n̼h̼ ̼v̼á̼y̼ ̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ M̼ọ̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼i̼ể̼n̼ ̼v̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ấ̼m̼ ̼k̼h̼á̼ ̼h̼ơ̼n̼.

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼è̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼ ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼g̼ặ̼t̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼t̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼6̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼m̼a̼i̼ ̼m̼ố̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼r̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼”̼.̼

T̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼r̼ô̼m̼ ̼r̼ả̼:̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼é̼m̼ ̼b̼á̼t̼ ̼đ̼ũ̼a̼ ̼l̼o̼ả̼n̼g̼ ̼x̼o̼ả̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼â̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼.̼ ̼Ă̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

Đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ặ̼n̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼.̼ ̼K̼ẻ̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼ó̼m̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼g̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼:̼ ̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼?̼.̼.̼.̼”̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼g̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼g̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ế̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼ò̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
Đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼h̼e̼n̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼s̼ắ̼c̼,̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼c̼m̼,̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼l̼ì̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼d̼a̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼.̼
N̼ỗ̼i̼ ̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼.

C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼“̼l̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ă̼n̼g̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼”̼.̼

̼G̼ạ̼t̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼:̼ ̼“̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ớ̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ê̼m̼ ̼ấ̼m̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼6̼3̼%̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼
T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼,̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼m̼à̼n̼g̼.̼

B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ả̼y̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼T̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼â̼n̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼g̼ớ̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ế̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼

Nguồn:h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼v̼n̼/̼t̼h̼o̼i̼-̼s̼u̼/̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼d̼a̼n̼-̼o̼n̼g̼-̼m̼o̼-̼n̼h̼a̼m̼-̼b̼u̼o̼n̼g̼-̼v̼a̼-̼c̼o̼n̼-̼c̼u̼o̼n̼g̼-̼g̼h̼e̼n̼-̼c̼u̼a̼-̼k̼e̼-̼v̼u̼-̼p̼h̼u̼-̼2̼7̼1̼0̼9̼1̼.̼h̼t̼m̼l̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *