N̼h̼â̼n̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼V̼ợ̼ ̼N̼g̼ủ̼2

ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ᴅ̼ᴏ̼̃ɪ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴠ̼ᴏ̛̣ ᴆ̼ᴀ̼̃ ʟ̼ʏ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ʟ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ǫᴜ̼ᴀ̼ ʟ̼ᴀ̣ɪ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼, ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴀ̼̃ ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ᴆ̼ɪᴇ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴋ̼ᴇ̼̉ ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴏ̣̂ɪ ɢɪᴇ̼̂́ᴛ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ, ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼́ɪ ᴠ̼ᴏ̛̣ ʟ̼ᴀ̣ɪ ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ᴀ̣̂ᴘ ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ᴅ̼ᴀ̼ᴏ̼ x̼ᴇ̼̉ᴏ̼ ᴍ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ᴍ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ɪ̣ᴛ̼ ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ᴏ̛̼̉ “̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ᴋ̼ɪ̼́ɴ̼”̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴠ̼ᴏ̛̣.

Không giữ được bình tĩnh, chồng cắt “cái ấy” của vợ vứt cho chó vì nghĩ vợ hú hí với trai lạ - YouTube

̼ᴠ̼ᴜ̣ “̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼”̼ ᴅ̼ᴀ̼̃ ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ ɴ̼ᴀ̼̀ʏ x̼ᴀ̼̉ʏ ʀ̼ᴀ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴏ̼̂ɪ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣ ᴛ̼ᴀ̣ɪ ᴛ̼ᴏ̼̂̉ 2̼8̼, ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ 8̼, ᴘʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ǫᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ, ᴛ̼ᴘ.ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʙ̼ɪ̼́, ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ ɴ̼ɪɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ 2̼5̼.9̼.

̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ᴆ̼ᴏ̼́, ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ 2̼5̼.9̼, ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴏ̛̼̉ ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ 8̼, ᴘʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ǫᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ ɴ̼ɢʜ̼ᴇ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ ᴛ̼ɪᴇ̼̂́ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴍ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴘʜ̼ᴜ̣ ɴ̼ᴜ̛̼̃ ᴘʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ʀ̼ᴀ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴏ̼̂ɪ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ʙ̼ᴜ̼̀ɪ ᴍ̼ᴀ̣ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ (̼5̼2̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ)̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ᴏ̛̼̉.

̼ᴍ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣ɴ̼ɢ ᴋ̼ɪɴ̼ʜ̼ ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴀ̣̂ᴘ ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴍ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ʙ̼ᴀ̼̀ ʟ̼ᴏ̼̃ᴀ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉, ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ʙ̼ᴇ̼̂ ʙ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ʙ̼ɪ̣ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼́ɪ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̆ᴛ̼ ʟ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ᴆ̼ɪ ʟ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ʟ̼ᴀ̣ɪ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ɴ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ʟ̼ᴀ̼ ʜ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ᴠ̼ɪ̼̀ ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴆ̼ᴏ̛̼́ɴ̼.

Người nghiện cầm kim tiêm xin đểu ở trạm xe buýt Sài Gòn - Pháp luật - Việt Giải Trí

̼ᴋ̼ʜ̼ɪ ᴍ̼ᴏ̣ɪ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ ʜ̼ᴀ̼ʏ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ʙ̼ᴀ̼̀ ᴛ̼ᴏ̣̂ɪ ɴ̼ɢʜ̼ɪᴇ̣̂ᴘ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴠ̼ᴏ̛̣ ᴆ̼ᴀ̼̃ ʟ̼ʏ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ɢᴜ̼ʏᴇ̼̂̃ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̣ ʟ̼ (̼4̼0̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ, ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ ᴛ̼ᴀ̣ɪ ᴘʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ʏᴇ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼, ᴛ̼ᴘ.ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʙ̼ɪ̼́)̼, ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ 2̼0̼0̼6̼. s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ ɢɪᴀ̼̉ɪ ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼, ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ʟ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣ᴄ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ʙ̼ᴇ̣̂ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ ᴠ̼ɪᴇ̣̂ᴛ̼ ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ –̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̣ʏ ᴆ̼ɪᴇ̼̂̉ɴ̼ (̼ᴛ̼ᴘ.ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʙ̼ɪ̼́)̼ ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼.

̼ɴ̼ɢᴀ̼̀ʏ 2̼9̼, ᴘʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ʙ̼ᴇ̣̂ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ ᴠ̼ɪᴇ̣̂ᴛ̼ ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ –̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̣ʏ ᴆ̼ɪᴇ̼̂̉ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ʙ̼ɪᴇ̼̂́ᴛ̼:̼ ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ 2̼5̼.9̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ɴ̼ɢᴜ̼ʏᴇ̼̂̃ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̣ ʟ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̂ᴘ ᴠ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ ʙ̼ɪ̣ s̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ɴ̼ᴀ̣̆ɴ̼ɢ ᴅ̼ᴏ̼ ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼́ ɴ̼ʜ̼ɪᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ ᴏ̛̼̉ “̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ᴋ̼ɪ̼́ɴ̼”̼ ʙ̼ɪ̣ ᴠ̼ᴀ̣̂ᴛ̼ s̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴍ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ᴍ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ɪ̣ᴛ̼, ᴍ̼ᴀ̣̆ᴛ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ɴ̼ʜ̼ɪᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ʙ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ᴛ̼ɪ̼́ᴍ̼…̼

ɴ̼ɢᴀ̼ʏ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼, ʙ̼ᴇ̣̂ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣ᴄ̼ ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ s̼ɪ̼̃ ɢᴀ̼̂ʏ ᴍ̼ᴇ̼̂ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ᴛ̼ɪᴇ̼̂́ɴ̼ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴘʜ̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̂ɴ̼ ɢʜ̼ᴇ̼́ᴘ ᴅ̼ᴀ̼. ʜ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴇ̼ ʙ̼ᴇ̣̂ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ ᴅ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ʜ̼ᴏ̼̂̀ɪ ᴘʜ̼ᴜ̣ᴄ̼, ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ʙ̼ɪ̣ ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣ɴ̼, s̼ᴏ̛̣ ʜ̼ᴀ̼̃ɪ.

Kinh hoàng những vụ tra tấn, hành hạ "vùng kín" của vợ vì ghen

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ʙ̼ᴜ̼̀ɪ ᴍ̼ᴀ̣ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ 2̼5̼.9̼, ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴀ̼̃ ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ᴠ̼ᴏ̛̣ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼́ɪ ʟ̼ᴀ̣ɪ, ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ᴀ̣̂ᴘ ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ᴅ̼ᴀ̼ᴏ̼ x̼ᴇ̼̉ᴏ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̣ᴛ̼ ᴠ̼ᴏ̛̣. ᴍ̼ᴀ̣̆ᴄ̼ ᴅ̼ᴜ̼̀ ᴆ̼ᴀ̼̃ ʟ̼ʏ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼, ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ᴏ̛̼̉ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ʀ̼ɪᴇ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ʟ̼ᴀ̼̂ᴜ̼, ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴀ̼̀ʏ ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ʀ̼ᴀ̣̂ᴘ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ᴅ̼ᴏ̼̃ɪ ᴍ̼ᴏ̣ɪ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴠ̼ᴏ̛̣ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼ ɴ̼ɢᴀ̼̆ɴ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ɢᴀ̼̂̀ɴ̼.

ɢᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ, ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴘʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ʜ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ ᴠ̼ᴏ̛̣ ᴄ̼ᴏ̼́ ǫᴜ̼ᴀ̼ ʟ̼ᴀ̣ɪ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼. ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ ɢʜ̼ᴇ̼ɴ̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴏ̣̂ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ ɢᴀ̼̂ʏ ᴀ̼́ɴ̼ ɢɪᴇ̼̂́ᴛ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴠ̼ᴀ̼̀ ʙ̼ɪ̣ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̣ ᴀ̼́ɴ̼ 1̼8̼ ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ᴛ̼ᴜ̼̀ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ “̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼”̼ x̼ᴇ̼̉ᴏ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̣ᴛ̼ ᴅ̼ᴀ̼̃ ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ᴠ̼ᴏ̛̣ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.

ᴄʜ̼ᴀ̼ ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣ɴ̼ɢ ᴄ̼.ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ ʜ̼ɪᴇ̼̂’̼ᴘ ᴄᴀ̉ 2 ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ s̼ɪɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ ”̼ɴ̼ᴏ̼̂́ɪ ᴅ̼ᴏ̼̃ɪ”̼

ᴘʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ʜ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ǫᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ʜ̼ᴇ̣̂ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ ʀ̼ɪᴇ̼̂ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ, ʙ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ʜ̼. ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴏ̼̂́ ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ᴍ̼ᴀ̼̀ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴆ̼ɪ ”̼ɢɪᴀ̼̉ɪ ǫᴜ̼ʏᴇ̼̂́ᴛ̼”̼. s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴆ̼ᴏ̼́, ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ɴ̼ᴀ̼̀ʏ ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ᴛ̼ɪᴇ̼̂́ᴘ ᴛ̼ᴜ̣ᴄ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ʜ̼ᴇ̣̂ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ᴄ̼ᴀ̼̉ ʜ̼ᴀ̼ɪ ᴍ̼ᴇ̣ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼.

ᴄ̼ᴏ̛̼ ǫᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ᴆ̼ɪᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴀ̼ɴ̼ ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̂ɴ̼ ɢᴏ̼̀ ᴅ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ (̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ᴀ̼̂ʏ ɴ̼ɪɴ̼ʜ̼)̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ɪ ᴛ̼ᴏ̼̂́ ᴠ̼ᴜ̣ ᴀ̼́ɴ̼, ᴋ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ɪ ᴛ̼ᴏ̼̂́ ʙ̼ɪ̣ ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ᴛ̼ᴀ̣ᴍ̼ ɢɪᴀ̼ᴍ̼ ɴ̼ɢᴜ̼ʏᴇ̼̂̃ɴ̼ ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ s̼ᴏ̼ɴ̼ (̼3̼9̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ ɴ̼ɢᴜ̣ x̼ᴀ̼̃ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼, ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̂ɴ̼ ɢᴏ̼̀ ᴅ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼)̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ᴛ̼ᴏ̣̂ɪ ɢɪᴀ̼ᴏ̼ ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴆ̼ᴜ̼̉ 1̼3̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ 1̼6̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ. ɴ̼ᴀ̣ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ᴛ̼ʜ̼. (̼s̼ɪɴ̼ʜ̼ ɴ̼ɢᴀ̼̀ʏ 1̼5̼/̼7̼/̼2̼0̼0̼6̼)̼, ʟ̼ᴀ̼̀ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ ʀ̼ɪᴇ̼̂ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴠ̼ᴏ̛̣ s̼ᴏ̼ɴ̼.

̼ᴛ̼ᴀ̣ɪ ᴄ̼ᴏ̛̼ ǫᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ᴆ̼ɪᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼, s̼ᴏ̼ɴ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼, s̼ᴏ̼ɴ̼ ʟ̼ɪ ᴅ̼ɪ̣ ᴠ̼ᴏ̛̣ ᴠ̼ᴀ̼̀ s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ 2̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ ᴏ̛̼̉ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀. ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ 2̼0̼1̼8, s̼ᴏ̼ɴ̼ ǫᴜ̼ᴇ̼ɴ̼ ʙ̼ɪᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ᴀ̼̉ʏ s̼ɪɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ʙ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ʜ̼. (̼3̼8̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ, ɴ̼ɢᴜ̣ x̼ᴀ̼̃ ʙ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼, ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̂ɴ̼ ɢᴏ̼̀ ᴅ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼)̼. ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ɴ̼ᴀ̼̀ʏ, ʙ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ʜ̼. ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴀ̼̀ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴛ̼ʜ̼. s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴆ̼ᴏ̼́, s̼ᴏ̼ɴ̼ ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ᴍ̼ᴇ̣ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ʙ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ʜ̼. ᴠ̼ᴇ̼̂̀ s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀.

ᴘʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ʜ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏɴ̼ɢ ǫᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ʜ̼ᴇ̣̂ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ ʀ̼ɪᴇ̼̂ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣ᴄ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ ᴍ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ ɢɪᴀ̼ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ 5̼ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ 9̼-2020, s̼ᴏ̼ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ɪᴇ̼̂̀ᴜ̼ ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ʜ̼ᴇ̣̂ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ ʀ̼ɪᴇ̼̂ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴠ̼ᴏ̛̣. ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ᴛ̼ʜ̼. ᴄ̼ᴏ̼́ ᴅ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ʜ̼ɪᴇ̣̂ᴜ̼ ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ s̼ᴏ̼ɴ̼ ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ʙ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ʜ̼. ʙ̼ɪᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ᴋ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ʙ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ʜ̼. ɢɪᴀ̼̉ɪ ǫᴜ̼ʏᴇ̼̂́ᴛ̼ “̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼̉”̼. ʙ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ʜ̼. ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ ᴆ̼ɪ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ s̼ɪ̼̃ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ʙ̼ɪᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ᴛ̼ʜ̼. ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣ᴄ̼ 5̼-̼6̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ʙ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ʜ̼ ʏᴇ̼̂ᴜ̼ ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ s̼ʏ̼̃ ʙ̼ᴏ̼̉ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ.

̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ s̼ᴜ̛̣̼ ᴠ̼ɪᴇ̣̂ᴄ̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ᴅ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ ʟ̼ᴀ̣ɪ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴀ̼ɪ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ɴ̼ɢᴏ̛̼̀ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣ᴄ̼ ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴀ̼̀ʏ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴆ̼ᴏ̼́ , s̼ᴏ̼ɴ̼ ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ᴛ̼ɪᴇ̼̂́ᴘ ᴛ̼ᴜ̣ᴄ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ʜ̼ᴇ̣̂ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ᴄ̼ᴀ̼̉ ʜ̼ᴀ̼ɪ ᴍ̼ᴇ̣ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ʙ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ᴄ̼ᴏ̼̂́ ᴋ̼ɪᴇ̼̂́ᴍ̼ ᴍ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ ɴ̼ᴏ̼̂́ɪ ᴅ̼ᴏ̼̃ɪ.

ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼.̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂’̼ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼”̼ɴ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̃ɪ̼”̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼̼s̼ᴜ̛̣̼ ᴠ̼ɪᴇ̣̂ᴄ̼ ᴠ̼ᴏ̛̼̃ ʟ̼ᴏ̛̼̉ ɢɪᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ʙ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ʜ̼ ᴘʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ʜ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴀ̼ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ s̼ᴜ̛̣̼ ᴠ̼ɪᴇ̣̂ᴄ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼.ᴠ̼ᴜ̣ ᴠ̼ɪᴇ̣̂ᴄ̼ ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣ᴄ̼ ᴛ̼ɪᴇ̼̂́ᴘ ᴛ̼ᴜ̣ᴄ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ʀ̼ᴏ̼̃. ʙ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ʜ̼. s̼ᴇ̼̃ ᴛ̼ɪᴇ̼̂́ᴘ ᴛ̼ᴜ̣ᴄ̼ ʙ̼ɪ̣ ᴆ̼ɪᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ x̼ᴜ̛̼̉ ʟ̼ʏ̼́ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ǫᴜ̼ʏ ᴆ̼ɪ̣ɴ̼ʜ̼. ʜ̼ɪᴇ̼̂́ᴘ ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ 2̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̂ᴛ̼, ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ ʙ̼ᴀ̣ɪ ʟ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼ ᴀ̼́ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼

ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ ᴄ̼ᴀ̼̉ 2̼ ᴄ̼ᴏ̼̂ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ ʟ̼ʏ ᴅ̼ɪ̣ ᴠ̼ᴏ̛̣, ɢᴀ̼̃ ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴆ̼ᴏ̼́ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴇ̼́ᴘ ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ɴ̼ᴀ̣ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ǫᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ʜ̼ᴇ̣̂ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴜ̣ᴄ̼ s̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ᴍ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ ɢɪᴀ̼ɴ̼ ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ.

̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ᴅ̼ ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ᴋ̼ɪᴇ̼̂ɴ̼ ɢɪᴀ̼ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ᴘʜ̼ɪᴇ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ s̼ᴜ̛̣̼ s̼ᴏ̛̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ x̼ᴇ̼́ᴛ̼ x̼ᴜ̛̼̉ ʙ̼ɪ̣ ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ᴘʜ̼ᴀ̣ᴍ̼ ᴛ̼ᴏ̼̂ ʜ̼ɪᴇ̼̂̀ɴ̼, 4̼3̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ, ɴ̼ɢᴜ̣ x̼ᴀ̼̃ ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ʜ̼ᴏ̼̀ᴀ̼, ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̂ɴ̼ ɢɪᴀ̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼, ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ᴋ̼ɪᴇ̼̂ɴ̼ ɢɪᴀ̼ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ᴛ̼ᴏ̣̂ɪ ʜ̼ɪᴇ̼̂́ᴘ ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ 1̼6̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ.

̼ᴆ̼ɪᴇ̼̂̀ᴜ̼ ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ x̼ᴏ̼́ᴛ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴜ̣ ᴀ̼́ɴ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ʙ̼ɪ̣ ʜ̼ᴀ̣ɪ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ 2̼ ᴄ̼ᴏ̼̂ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ʙ̼ɪ̣ ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ʜ̼ɪᴇ̼̂̀ɴ̼.̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ɴ̼ᴏ̣̂ɪ ᴅ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣ɴ̼ɢ, s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ ʟ̼ʏ ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ᴠ̼ᴏ̛̣, ᴘʜ̼ᴀ̣ᴍ̼ ᴛ̼ᴏ̼̂ ʜ̼ɪᴇ̼̂̀ɴ̼ ɢɪᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ǫᴜ̼ʏᴇ̼̂̀ɴ̼ ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ ᴄ̼ᴀ̼̉ ʜ̼ᴀ̼ɪ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ʜ̼.ɴ̼ (̼13 ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ)̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ᴀ̼.ɴ̼ (̼1̼7 ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ)̼.

ᴘʜ̼ᴀ̣ᴍ̼ ᴛ̼ᴏ̼̂ ʜ̼ɪᴇ̼̂̀ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣ɴ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ᴇ̼́ᴘ ᴄ̼ᴀ̼̉ 2̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ ǫᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ʜ̼ᴇ̣̂ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴜ̣ᴄ̼ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ᴍ̼ɪɴ̼ʜ̼ 8̼ ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼. ᴅ̼ᴏ̼ s̼ᴏ̛̣ ʜ̼ᴀ̼̃ɪ, x̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ʜ̼ᴏ̼̂̉ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴀ̼̉ ʜ̼ᴀ̼ɪ ʙ̼ɪ̣ ʜ̼ᴀ̣ɪ ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴄ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ʀ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ᴜ̼ ᴆ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ ɢɪᴀ̼ɴ̼ ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ ᴍ̼ᴀ̼̀ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴅ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ɴ̼ᴏ̼́ɪ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ᴀ̼ɪ.

ʙ̼ɪ̣ ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ᴘʜ̼ᴀ̣ᴍ̼ ᴛ̼ᴏ̼̂ ʜ̼ɪᴇ̼̂̀ɴ̼, 4̼3̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ, ɴ̼ɢᴜ̣ x̼ᴀ̼̃ ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ʜ̼ᴏ̼̀ᴀ̼, ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̂ɴ̼ ɢɪᴀ̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼̼ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ ᴠ̼ᴏ̛̣ ᴄ̼ᴜ̼̃ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ʜ̼ɪᴇ̼̂̀ɴ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣ᴄ̼ ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ʟ̼ᴀ̣ɪ s̼ᴜ̛̣̼ ᴠ̼ɪᴇ̣̂ᴄ̼ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴛ̼ᴏ̼̂́ ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ ᴄ̼ᴏ̛̼ ǫᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴀ̼ɴ̼.̼ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪ ᴘʜ̼ᴀ̣ᴍ̼ ᴛ̼ᴏ̣̂ɪ ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ʙ̼ɪᴇ̣̂ᴛ̼ ɴ̼ɢʜ̼ɪᴇ̼̂ᴍ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ, ʜ̼ᴆ̼x̼x̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴛ̼ᴜ̼ʏᴇ̼̂ɴ̼ ʙ̼ɪ̣ ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ʜ̼ɪᴇ̼̂̀ɴ̼ ᴛ̼ᴜ̼̀ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ᴛ̼ᴏ̣̂ɪ ᴅ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ʙ̼ɪ̣ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ʏ ᴛ̼ᴏ̼̂́.

ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴠ̼ᴏ̛̣ ᴋ̼ʜ̼ɪ ɴ̼ɢʜ̼ᴇ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ʟ̼ᴀ̣ɪ ᴄ̼ʜ̼ɪᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴅ̼ᴀ̣ɪ ᴅ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ ʙ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ᴠ̼ᴇ̼̂̀, ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ ᴏ̛̼̉ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ᴍ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼, ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ ᴅ̼ᴀ̣̼̂ʏ, ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́, ɢɪᴏ̛̼̉ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ ʙ̼ᴀ̣ɪ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.

ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ᴘʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴀ̼̀ʏ ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ᴠ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ, ᴄ̼ᴏ̣̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ᴄ̼ᴀ̼́ɪ ʀ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ᴅ̼ᴀ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̣ᴛ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴍ̼ᴜ̼̀ᴀ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ɪᴇ̼̂́ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ɪ̼́ ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ x̼ᴇ̼́ᴛ̼ x̼ᴜ̛̼̉ ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ʟ̼ᴀ̣ɴ̼ʜ̼ ʟ̼ᴇ̼̃ᴏ̼.

̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ (̼3̼9̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ, ɴ̼ɢᴜ̣ ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̂ɴ̼ ᴅ̼ɪᴇ̼̂̃ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ᴜ̼, ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ɢʜ̼ᴇ̣̂ ᴀ̼ɴ̼)̼ ᴅ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴛ̼ᴏ̼, ᴅ̼ᴀ̼ ᴆ̼ᴇ̼ɴ̼ s̼ᴀ̣ᴍ̼, ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴄ̼ʜ̼ɪᴇ̼̂́ᴄ̼ ᴀ̼́ᴏ̼ ᴘʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴍ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ, ʜ̼ᴀ̼ɪ ᴛ̼ᴀ̼ʏ ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼, ᴆ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴜ̼́ɪ ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴍ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴜ̛̣̼ᴀ̼. s̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ ᴅ̼ɪᴇ̼̂̃ɴ̼ ʀ̼ᴀ̼ ᴘʜ̼ɪᴇ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼, ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴅ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ɴ̼ɢᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ᴘʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ᴘʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ, ɴ̼ᴏ̛̼ɪ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴠ̼ᴏ̛̣ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴏ̼̂̀ɪ ᴠ̼ɪ̼̀ s̼ᴏ̛̣ ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ɢᴀ̣̼̆ᴘ ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼ ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼.

ɢɪᴏ̛̼̉ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ ʙ̼ᴀ̣ɪ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ᴘʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ᴅ̼ᴜ̣ᴄ̼ ᴠ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴇ̼̂ ʜ̼ᴇ̼̀ɴ̼, ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ʜ̼ᴀ̼̃ᴍ̼ ʜ̼ᴀ̣ɪ ɴ̼ɢᴀ̼ʏ ᴄ̼ᴀ̼̉ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ 4̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ ʙ̼ɪ̣ ᴛ̼ᴀ̣ᴍ̼ ɢɪᴀ̼ᴍ̼, ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴀ̼̆ɴ̼ ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ɴ̼ɢᴜ̼̉, s̼ᴜ̼ʏ ɴ̼ɢʜ̼ɪ̼̃ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ʟ̼ᴏ̼̂̃ɪ ʟ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪᴇ̼̂́ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ɢɪᴀ̼̀ ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ɪᴇ̼̂̀ᴜ̼ s̼ᴏ̼ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ. ᴍ̼ᴀ̼́ɪ ᴛ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ʙ̼ɪ̣ ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴆ̼ɪᴇ̼̂̉ᴍ̼ ʙ̼ᴀ̣ᴄ̼, ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ɢ.

̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ʙ̼ɪ̣ ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ʙ̼ᴜ̼ᴏ̣̂ᴄ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ᴛ̼ᴏ̣̂ɪ “̼ʜ̼ɪᴇ̼̂́ᴘ ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ᴇ̼ᴍ̼”̼. ᴆ̼ɪᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴆ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ, ɴ̼ᴀ̣ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴀ̼ɪ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ʟ̼ᴀ̣ɪ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ɪ̣ ᴍ̼ (̼1̼4̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ)̼, ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼.̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ ᴠ̼ᴜ̣ ᴠ̼ɪᴇ̣̂ᴄ̼ ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ x̼ᴀ̼̉ʏ ʀ̼ᴀ̼, ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴍ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ᴍ̼ᴀ̼́ɪ ᴀ̼̂́ᴍ̼ ɢɪᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴠ̼ᴏ̛̣ ᴠ̼ᴀ̼̀ ʜ̼ᴀ̼ɪ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼. ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ᴍ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ɢɪᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ᴆ̼ɪ ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣ᴜ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀, ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ ᴏ̛̼̉ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ᴍ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼, ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ ʟ̼ᴏ̼ᴀ̼ʏ ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ʏ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ʙ̼ɪ̣ ᴄ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ᴄ̼ʜ̼ɪᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ ʙ̼ᴇ̼̂́ᴘ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ ᴅ̼ᴀ̣̼̂ʏ. ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ɴ̼ᴀ̼̉ʏ s̼ɪɴ̼ʜ̼ ʏ̼́ ᴆ̼ɪ̣ɴ̼ʜ̼ ɢɪᴏ̛̼̉ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ ʙ̼ᴀ̣ɪ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ.

̼ɴ̼ɢʜ̼ɪ̼̃ ʟ̼ᴀ̼̀ ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼, ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ ʟ̼ᴏ̼̂ɪ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ᴍ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ ʙ̼ᴇ̼̂́ᴘ ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ɢɪᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ. ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ ɢᴀ̼̀ᴏ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ᴠ̼ᴀ̼ɴ̼ x̼ɪɴ̼, ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ ʜ̼ɪᴇ̼̂́ᴘ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ.ᴋ̼ʜ̼ɪ ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ʜ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪ ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ ʙ̼ᴀ̣ɪ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ʜ̼ (̼ᴠ̼ᴏ̛̣ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼)̼ ᴆ̼ɪ ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀. ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ ᴘʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ʜ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ ʙ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ʜ̼ᴏ̼̂ ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼, ɢɪᴀ̼̉ɪ ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ ʀ̼ᴀ̼ ɴ̼ɢᴏ̼ᴀ̼̀ɪ.

̼ᴄ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ᴘʜ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪ ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ, ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼, ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ʜ̼ ɢᴜ̛̼̉ɪ ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ᴛ̼ᴏ̼̂́ ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̛̼ ǫᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ. ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ʙ̼ɪ̣ ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ɢɪᴀ̼ᴍ̼ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴆ̼ᴏ̼́.̼ʙ̼ɪ ᴋ̼ɪ̣ᴄ̼ʜ̼ ɢɪᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ʙ̼ɪ̣ ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ʙ̼ᴜ̼ᴏ̣̂ᴄ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ᴛ̼ᴏ̣̂ɪ “̼ʜ̼ɪᴇ̼̂́ᴘ ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ᴇ̼ᴍ̼̼ ᴆ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴍ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴜ̛̣̼ᴀ̼, ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼. ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴆ̼ɪᴇ̼̂̉ᴍ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼, ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴆ̼ɪ ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣ᴜ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ǫᴜ̼ᴀ̼́ ɴ̼ʜ̼ɪᴇ̼̂̀ᴜ̼, ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣ᴄ̼ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.

ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼, ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ᴘʜ̼ᴀ̼̉ɪ ɢᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴀ̼́ɴ̼ 1̼3̼ ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ᴛ̼ᴜ̼̀ ɢɪᴀ̼ᴍ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ᴛ̼ᴀ̣ɪ ᴘʜ̼ɪᴇ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ᴛ̼ᴜ̛̼ ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴆ̼ᴀ̣ɪ ᴅ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ ʜ̼ᴏ̛̣ᴘ ᴘʜ̼ᴀ̼́ᴘ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ʙ̼ɪ̣ ʜ̼ᴀ̣ɪ, ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ʜ̼ ᴆ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴀ̼ʏ ᴋ̼ʜ̼ɪ ᴆ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ɴ̼ɢʜ̼ɪ̣ᴄ̼ʜ̼ ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼́ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ᴜ̼, ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ʙ̼ɪ̣ ʜ̼ᴀ̣ɪ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ɪ ʙ̼ɪ̣ ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̣ᴄ̼ ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ᴀ̼̂́ᴘ ᴛ̼ᴀ̼ʏ ɢᴏ̼̂́ɪ.̼ ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ ᴛ̼ᴀ̼ʏ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴘʜ̼ᴜ̣ ɴ̼ᴜ̛̼̃ ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ʜ̼ᴀ̣ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂́ ʙ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ᴋ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ɴ̼ᴇ̼́ɴ̼ ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ ɴ̼ɢʜ̼ᴇ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ʟ̼ᴀ̣ɪ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪ ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ ʙ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ.

̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ʜ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʏᴇ̼̂ᴜ̼ ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ʙ̼ᴏ̼̂̀ɪ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ s̼ᴜ̛̣̼, ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ x̼ɪɴ̼ ɢɪᴀ̼̉ᴍ̼ ᴀ̼́ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴍ̼ᴀ̼̀ ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴘʜ̼ᴀ̼́ᴘ ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ x̼ᴇ̼́ᴛ̼ x̼ᴜ̛̼̉ ɴ̼ɢʜ̼ɪᴇ̼̂ᴍ̼ ᴍ̼ɪɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴏ̼̂ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼.

̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣ᴄ̼ ɴ̼ᴏ̼́ɪ ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ ɴ̼ᴏ̼́ɪ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ, ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ʟ̼ɪ̼́ ɴ̼ʜ̼ɪ̼́ x̼ɪɴ̼ ʜ̼ᴆ̼x̼x̼ ɢɪᴀ̼̉ᴍ̼ ɴ̼ʜ̼ᴇ̣ ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴘʜ̼ᴀ̣ᴛ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ s̼ᴏ̛̼́ᴍ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴄ̼ᴏ̛̼ ʜ̼ᴏ̣̂ɪ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼. ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ʟ̼ɪ̼́ ɴ̼ʜ̼ɪ̼́ x̼ɪɴ̼ ʜ̼ᴆ̼x̼x̼ ɢɪᴀ̼̉ᴍ̼ ɴ̼ʜ̼ᴇ̣ ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴘʜ̼ᴀ̣ᴛ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ s̼ᴏ̛̼́ᴍ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴄ̼ᴏ̛̼ ʜ̼ᴏ̣̂ɪ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼. s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ x̼ᴇ̼ᴍ̼ x̼ᴇ̼́ᴛ̼ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ɪᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴠ̼ᴜ̣ ᴀ̼́ɴ̼, ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪ “̼ʜ̼ɪᴇ̼̂́ᴘ ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ᴇ̼ᴍ̼”̼, ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ʙ̼ɪ̣ ᴛ̼ᴜ̼ʏᴇ̼̂ɴ̼ ᴘʜ̼ᴀ̣ᴛ̼ ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴀ̼́ɴ̼ 1̼3̼ ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ᴛ̼ᴜ̼̀ ɢɪᴀ̼ᴍ̼.

̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ᴘʜ̼ɪᴇ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼, ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ʟ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ʟ̼ᴜ̼̉ɪ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ ʙ̼ᴏ̣̂ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣ɪ ɢɪᴀ̼ᴍ̼, ʙ̼ᴏ̼̉ ʟ̼ᴀ̣ɪ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ʟ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴛ̼ɪᴇ̼̂́ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴅ̼ᴜ̛̣̼ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼. ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ᴠ̼ɪ̼̀ ᴍ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ᴘʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ᴅ̼ᴜ̣ᴄ̼ ᴠ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴇ̼̂ ʜ̼ᴇ̼̀ɴ̼, ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴋ̼ɪᴇ̼̂̀ᴍ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼,ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ʜ̼ᴀ̣ɪ ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ ɴ̼ɢᴀ̼ʏ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼, ᴆ̼ᴀ̼̂̉ʏ ᴄ̼ᴀ̼̉ ɢɪᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼.

̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ᴘʜ̼ᴀ̼̉ɪ ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ ᴅ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ ᴆ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣ɪ ɢɪᴀ̼ᴍ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ ɢɪᴀ̼́ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ᴛ̼ᴏ̣̂ɪ ʟ̼ᴏ̼̂̃ɪ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼. ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ, ᴛ̼ᴏ̣̂ɪ ʟ̼ᴏ̼̂̃ɪ ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ s̼ᴇ̼̃ ᴀ̼́ᴍ̼ ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̂ᴄ̼ ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ.

̼ᴄ̼ʜ̼ɪᴇ̼̂́ᴄ̼ x̼ᴇ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ᴘʜ̼ᴀ̣ᴍ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ᴆ̼ɪ ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼, ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴅ̼ᴜ̛̣̼ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ʟ̼ᴀ̣ɪ x̼ᴏ̼́ᴛ̼ x̼ᴀ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ ɴ̼ɢʜ̼ɪ̼̃ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ ʟ̼ᴀ̼ɪ ᴍ̼ɪ̣ᴛ̼ ᴍ̼ᴏ̛̼̀ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ 1̼4̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ʙ̼ɪ̣ ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ ᴘʜ̼ᴀ̼̉ɪ ɢᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ɢᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ᴜ̼.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *