G̼̐̈̐̈.̐̈á̼̐̈̐̈.̐̈i̼̐̈̐̈ ̼̐̈̐̈n̼̐̈̐̈.̐̈g̼̐̈̐̈.̐̈à̼̐̈̐̈.̐̈n̼̐̈̐̈.̐̈h̼̐̈̐̈ ̼̐̈̐̈1

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼.ì̼.n̼h̼ ̼s̼.ự̼ ̼(̼C̼S̼H̼S̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼g̼.á̼.i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼.̼.̼.̼

̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼b̼.á̼.n̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼

̼L̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼”̼p̼.ê̼ ̼đ̼.ê̼”̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼0̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼E̼a̼k̼n̼o̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ ̼E̼a̼k̼a̼r̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼.á̼.i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ủ̼ ̼r̼ê̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼d̼.ị̼c̼.h̼ ̼b̼.ệ̼.n̼.h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼”̼t̼.a̼.y̼ ̼v̼.ị̼.n̼”̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼,̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼”̼n̼..ó̼.n̼g̼ ̼b̼.ỏ̼.n̼.g̼”̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼ả̼o̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼.á̼ ̼m̼.ì̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼Z̼a̼l̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼”̼h̼i̼ề̼n̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼”̼T̼e̼a̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼”̼,̼ ̼”̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼”̼ ̼h̼a̼y̼ ̼”̼Ă̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼r̼o̼u̼p̼”̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼”̼e̼.m̼ ̼ú̼.t̼”̼ ̼h̼.à̼.n̼.g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼.â̼.m̼.̼

̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼.ù̼.a̼ ̼d̼.ị̼.c̼.h̼ ̼-̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼d̼.ị̼.c̼.h̼ ̼b̼.ệ̼.n̼.h̼ ̼-̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼H̼S̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼H̼S̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼.r̼i̼.ệ̼.t̼ ̼p̼.h̼.á̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼7̼-̼5̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼1̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼.m̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼à̼ ̼D̼.̼T̼.̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼4̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼O̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼.̼ ̼T̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼3̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼g̼,̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼,̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼”̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼g̼i̼a̼”̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼“̼h̼a̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼7̼-̼5̼.̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼”̼đ̼i̼ề̼u̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼”̼c̼h̼ố̼t̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼2̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼/̼l̼ư̼ợ̼t̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼x̼ù̼”̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ả̼o̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼.̼ ̼G̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼b̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼1̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼3̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼Z̼a̼l̼o̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼..m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼.â̼.m̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼g̼i̼á̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼.m̼.̼

̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼d̼o̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼ư̼ợ̼t̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼s̼.e̼.x̼.t̼.o̼.u̼.r̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼”̼h̼.à̼.n̼.g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼á̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼U̼S̼D̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼U̼S̼D̼/̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ă̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼..m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ả̼o̼,̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼6̼0̼%̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼4̼0̼%̼.̼

̼C̼ặ̼p̼ ̼”̼n̼ữ̼ ̼q̼.u̼.o.á̼i̼”̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼a̼y̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼P̼h̼ả̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼,̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼”̼d̼ạ̼t̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼”̼b̼a̼y̼ ̼s̼h̼o̼w̼”̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼m̼.ạ̼.i̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼.̼.̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼Z̼a̼l̼o̼,̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼.ó̼.n̼.g̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼â̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼,̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼”̼b̼ã̼i̼ ̼đ̼á̼p̼”̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼”̼g̼i̼á̼ ̼r̼ổ̼”̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼.m̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼o̼u̼r̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼h̼á̼t̼ ̼K̼T̼V̼ ̼(̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼0̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼à̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼h̼á̼t̼,̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼Z̼a̼l̼o̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼.á̼.n̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼.a̼.i ̼t̼.h.hú̼.y̼.̼

̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼”̼d̼u̼y̼ệ̼t̼”̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼”̼h̼à̼.n̼.g̼”̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼e̼n̼,̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼6̼0̼%̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼4̼-̼4̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼..m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼o̼u̼r̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼b̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼.ọ̼.n̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼.u̼.a̼ ̼b̼.á̼.n̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼V̼y̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼A̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼Z̼a̼l̼o̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼P̼.̼N̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼á̼ ̼m̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼.m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼4̼-̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼5̼-̼4̼-̼2̼0̼2̼1̼.̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼1̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼.m̼/̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼-̼4̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼M̼.̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼đ̼ể̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼ ̼M̼.̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼”̼c̼h̼ố̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼5̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼.á̼.n̼ ̼d̼.â̼.m̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼B̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼p̼a̼ ̼”̼3̼i̼n̼1̼”̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼.S̼.H̼.S̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼m̼.ạ̼.i̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼.S̼.H̼.S̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼-̼1̼2̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼H̼S̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ả̼o̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ả̼o̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼)̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ả̼o̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼4̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼.u̼.a̼,̼ ̼b̼.á̼.n̼ ̼d̼.â̼.m̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼3̼0̼1̼,̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼.m̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼m̼.ạ̼.i̼ ̼d̼.â̼.m̼.̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼4̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼T̼h̼ả̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼.á̼.n̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼4̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼ư̼ợ̼t̼.̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼.u̼.a̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼2̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼g̼ồ̼m̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼b̼.á̼.n̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼)̼.̼

̼L̼ý̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼Z̼a̼l̼o̼,̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼.á̼.n̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼,̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼u̼a̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼.á̼.n̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ĩ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼n̼g̼.ự̼.c̼,̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼m̼ô̼i̼,̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼,̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼m̼i̼.̼.̼.̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼3̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼.m̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼m̼.u̼.a̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼-̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼“̼t̼à̼u̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼”̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼7̼-̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼o̼d̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼.â̼.m̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ă̼n̼ ̼3̼0̼%̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼K̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼.â̼.m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼.̼.̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *