N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲H̲ó̲a̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲i̲n̲h̲4

1̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲H̲ó̲a̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲i̲n̲h̲,̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲ẹ̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲x̲ư̲a̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲â̲u̲ ̲V̲u̲a̲ ̲x̲ứ̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲,̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲x̲ứ̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲”̲.̲ ̲V̲ù̲n̲g̲ ̲Á̲i̲ ̲C̲h̲â̲u̲,̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲H̲ó̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲x̲e̲m̲ ̲l̲à̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲h̲ầ̲u̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲c̲á̲c̲ ̲d̲ò̲n̲g̲ ̲h̲ọ̲ ̲v̲u̲a̲,̲ ̲c̲h̲ú̲a̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲x̲ư̲a̲.̲

̲2̲.̲ ̲T̲ừ̲ ̲x̲ư̲a̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲H̲ó̲a̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲o̲i̲ ̲l̲à̲ ̲c̲á̲i̲ ̲n̲ô̲i̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲à̲i̲,̲ ̲l̲à̲ ̲“̲đ̲ấ̲t̲ ̲h̲ọ̲c̲”̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲.̲ ̲C̲o̲n̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲K̲ỳ̲ ̲t̲h̲i̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲m̲ấ̲y̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲m̲à̲ ̲c̲o̲i̲,̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲ở̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲c̲ả̲.̲ ̲T̲h̲ậ̲t̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲K̲H̲Â̲M̲ ̲P̲H̲Ụ̲C̲!̲

̲3̲.̲ ̲V̲ấ̲n̲ ̲đ̲ề̲ ̲l̲à̲ ̲ở̲ ̲c̲h̲ỗ̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲o̲n̲ ̲ạ̲!̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲a̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲q̲u̲á̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲k̲h̲ổ̲ ̲t̲h̲ô̲i̲.̲ ̲Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲h̲ọ̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲l̲o̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲c̲á̲c̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲đ̲ề̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲l̲à̲m̲ ̲g̲ì̲ ̲n̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲ứ̲.̲

̲4̲.̲ ̲B̲ở̲i̲ ̲h̲ọ̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲l̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲u̲a̲ ̲c̲h̲ú̲a̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲x̲ư̲a̲ ̲t̲h̲ô̲i̲.̲ ̲C̲o̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲c̲â̲u̲ ̲“̲V̲u̲a̲ ̲x̲ứ̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲,̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲x̲ứ̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲”̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲?̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲H̲ó̲a̲ ̲l̲à̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲4̲ ̲t̲r̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲o̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲n̲:̲ ̲T̲i̲ề̲n̲ ̲L̲ê̲,̲ ̲H̲ậ̲u̲ ̲L̲ê̲,̲ ̲n̲h̲à̲ ̲H̲ồ̲,̲ ̲n̲h̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲h̲a̲i̲ ̲d̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲ú̲a̲ ̲l̲à̲ ̲C̲h̲ú̲a̲ ̲T̲r̲ị̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲C̲h̲ú̲a̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲.̲
̲5̲.̲ ̲M̲ẹ̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲m̲ạ̲c̲h̲ ̲đ̲ế̲ ̲v̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲L̲a̲m̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲c̲ả̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲“̲R̲ồ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲â̲n̲”̲ ̲g̲ì̲ ̲đ̲ó̲.̲ ̲H̲ọ̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲d̲ò̲n̲g̲ ̲m̲á̲u̲ ̲q̲u̲ý̲ ̲t̲ộ̲c̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲c̲h̲ắ̲c̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲l̲ắ̲m̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲H̲ó̲a̲ ̲đ̲ấ̲y̲ ̲C̲o̲n̲ ̲ạ̲.̲

̲6̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲H̲ó̲a̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲c̲ù̲,̲ ̲n̲h̲ẫ̲n̲ ̲n̲ạ̲i̲.̲ ̲S̲ự̲ ̲k̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲ì̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ề̲n̲ ̲b̲ỉ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲x̲ứ̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲g̲i̲á̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲đ̲ẹ̲p̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲H̲ó̲a̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲g̲ó̲p̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲m̲ẽ̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲đ̲ẹ̲p̲ ̲v̲à̲ ̲H̲ạ̲n̲h̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲,̲ ̲s̲ự̲ ̲k̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲ì̲ ̲đ̲ó̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲b̲ề̲n̲ ̲b̲ỉ̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲g̲i̲á̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲.̲

̲7̲.̲ ̲Y̲ê̲u̲ ̲T̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲G̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ù̲m̲ ̲b̲ọ̲c̲,̲ ̲c̲h̲e̲ ̲c̲h̲ở̲,̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲l̲ẫ̲n̲ ̲n̲h̲a̲u̲.̲“̲T̲ì̲n̲h̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲s̲ợ̲i̲ ̲d̲â̲y̲ ̲v̲ô̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲n̲ố̲i̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲,̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲q̲u̲ý̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲m̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲d̲à̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲h̲a̲u̲.̲”̲ ̲–̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲x̲ứ̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲à̲.̲
̲8̲.̲ ̲Y̲ê̲u̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲à̲n̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲ọ̲a̲i̲ ̲x̲â̲m̲ ̲s̲ẵ̲n̲ ̲s̲à̲n̲g̲ ̲h̲y̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲.̲ ̲T̲ô̲n̲ ̲t̲h̲ờ̲ ̲v̲à̲ ̲q̲u̲ý̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲y̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲v̲ì̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲.̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲a̲o̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲â̲u̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲‘̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲h̲ó̲a̲ ̲ă̲n̲ ̲r̲a̲u̲ ̲m̲á̲ ̲p̲h̲á̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲à̲u̲ ̲c̲h̲ư̲a̲’̲ ̲x̲ư̲a̲ ̲k̲i̲a̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲d̲â̲n̲ ̲H̲o̲ằ̲n̲g̲ ̲H̲ó̲a̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲d̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲p̲h̲á̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲à̲u̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲c̲h̲ặ̲n̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲d̲â̲n̲ ̲P̲h̲á̲p̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲k̲h̲o̲á̲n̲g̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲.̲

̲9̲.̲ ̲B̲ở̲i̲ ̲h̲ọ̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲l̲ắ̲m̲.̲ ̲Đ̲i̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲H̲ộ̲i̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲H̲ó̲a̲,̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲t̲r̲ộ̲i̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲c̲ả̲ ̲v̲ề̲ ̲s̲ố̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲.̲ ̲T̲í̲n̲h̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲ố̲n̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲l̲ậ̲p̲,̲ ̲m̲ẹ̲ ̲e̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲…̲.̲

̲1̲0̲.̲ ̲B̲ở̲i̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲p̲h̲o̲n̲g̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲h̲ữ̲u̲ ̲t̲í̲n̲h̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ã̲i̲ ̲b̲i̲ể̲n̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲“̲g̲i̲ữ̲ ̲c̲h̲â̲n̲”̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ấ̲y̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲ở̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲đ̲i̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲r̲ờ̲i̲.̲.̲

̲1̲1̲.̲ ̲B̲i̲ể̲n̲ ̲S̲ầ̲m̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲đ̲ẹ̲p̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲ì̲ ̲c̲á̲i̲ ̲v̲ị̲n̲h̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲B̲ộ̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ấ̲y̲ ̲C̲o̲n̲.̲
̲1̲2̲.̲ ̲R̲ồ̲i̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲ả̲ ̲B̲i̲ể̲n̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲H̲ò̲a̲,̲ ̲B̲i̲ể̲n̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲T̲i̲ế̲n̲,̲ ̲C̲ầ̲u̲ ̲H̲à̲m̲ ̲R̲ồ̲n̲g̲,̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲N̲h̲à̲ ̲H̲ồ̲,̲ ̲T̲h̲i̲ề̲n̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲T̲r̲ú̲c̲ ̲l̲â̲m̲ ̲H̲à̲m̲ ̲R̲ồ̲n̲g̲,̲ ̲H̲a̲y̲ ̲Đ̲ộ̲n̲g̲ ̲T̲i̲ê̲n̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲g̲ỡ̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲b̲ị̲ ̲l̲ạ̲c̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲.̲

̲1̲3̲.̲ ̲C̲o̲n̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲H̲ó̲a̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲ắ̲c̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲m̲ê̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲,̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲m̲ẹ̲ ̲n̲ữ̲a̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲s̲a̲o̲.̲ ̲M̲ẹ̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲â̲u̲!̲

̲1̲4̲.̲ ̲B̲ở̲i̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲x̲i̲n̲h̲ ̲g̲á̲i̲ ̲đ̲ẹ̲p̲.̲

̲1̲5̲.̲ ̲C̲o̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲q̲u̲e̲n̲ ̲ă̲n̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲t̲u̲ề̲n̲h̲ ̲t̲o̲à̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲ú̲t̲ ̲g̲ì̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ẩ̲m̲ ̲m̲ĩ̲ ̲l̲i̲ệ̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲x̲ứ̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲h̲ọ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲?̲

̲1̲6̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲h̲ọ̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲ủ̲y̲.̲ ̲Y̲ê̲u̲ ̲c̲o̲n̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲d̲ạ̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲h̲ô̲i̲.̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲m̲ẹ̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲y̲ê̲n̲ ̲t̲â̲m̲!̲

̲1̲7̲.̲ ̲B̲ở̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲g̲i̲ỏ̲i̲ ̲m̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲H̲ó̲a̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲à̲i̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲l̲ắ̲m̲ ̲c̲o̲n̲ ̲ạ̲!̲ ̲Đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲y̲ ̲n̲à̲o̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲A̲n̲h̲ ̲T̲h̲ơ̲,̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲T̲ấ̲n̲,̲ ̲Đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲h̲ệ̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲A̲n̲h̲.̲

̲1̲8̲.̲ ̲G̲i̲ọ̲n̲g̲ ̲h̲á̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲đ̲ủ̲ ̲t̲i̲ê̲u̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲a̲ ̲“̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲d̲é̲p̲”̲,̲ ̲c̲ả̲ ̲t̲ủ̲ ̲b̲à̲i̲ ̲h̲á̲t̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲b̲à̲i̲ ̲“̲M̲ộ̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲ị̲t̲”̲.̲ ̲T̲h̲ô̲i̲,̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲m̲ẹ̲ ̲k̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲“̲Đ̲ừ̲n̲g̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲H̲ó̲a̲”̲.̲

̲1̲9̲.̲ ̲B̲ở̲i̲ ̲ẩ̲m̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲H̲ó̲a̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲g̲i̲ả̲n̲ ̲m̲à̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲s̲ắ̲c̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲o̲n̲ ̲à̲.̲ ̲N̲ơ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲t̲ụ̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲n̲ứ̲c̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲â̲y̲

̲2̲0̲.̲ ̲N̲e̲m̲ ̲c̲h̲u̲a̲,̲ ̲G̲ỏ̲i̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲ệ̲c̲h̲,̲ ̲M̲ắ̲m̲ ̲t̲é̲p̲,̲ ̲B̲á̲n̲h̲ ̲g̲a̲i̲ ̲T̲h̲ọ̲ ̲X̲u̲â̲n̲.̲
̲2̲1̲.̲ ̲C̲ư̲ớ̲i̲ ̲h̲ọ̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲m̲à̲ ̲b̲ỏ̲ ̲c̲ơ̲m̲ ̲m̲ẹ̲ ̲n̲ấ̲u̲ ̲l̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲c̲o̲n̲ ̲ơ̲i̲.̲

̲2̲2̲.̲ ̲Bở̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲k̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲k̲h̲u̲ấ̲t̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲l̲ắ̲m̲ ̲C̲o̲n̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲đ̲ó̲i̲ ̲k̲h̲ổ̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲a̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲ă̲n̲ ̲c̲ủ̲ ̲c̲h̲u̲ố̲i̲ ̲c̲h̲ứ̲ ̲c̲ó̲ ̲r̲a̲u̲ ̲m̲á̲ ̲m̲à̲ ̲ă̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ố̲t̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲a̲ ̲đ̲ó̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲a̲ ̲ă̲n̲ ̲r̲a̲u̲ ̲m̲á̲,̲ ̲c̲h̲ứ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲ă̲n̲ ̲t̲r̲ộ̲m̲,̲ ̲ă̲n̲ ̲C̲ư̲ớ̲p̲,̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲k̲h̲e̲n̲ ̲h̲a̲y̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲c̲h̲ê̲?̲

̲2̲3̲.̲ ̲Ấ̲y̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲m̲à̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲k̲ẻ̲ ̲k̲é̲m̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲“̲r̲a̲u̲ ̲m̲á̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲à̲u̲”̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲x̲ấ̲u̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲“̲Đ̲ó̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲s̲ạ̲c̲h̲,̲ ̲r̲á̲c̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲h̲ơ̲m̲”̲,̲ ̲“̲V̲à̲n̲g̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲s̲ợ̲ ̲l̲ử̲a̲!̲”̲,̲ ̲h̲ọ̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲t̲a̲i̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲m̲ấ̲y̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲N̲G̲Ư̲Ỡ̲N̲G̲ ̲M̲Ộ̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲!̲

̲2̲4̲.̲ ̲B̲ở̲i̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲h̲ọ̲ ̲r̲ồ̲i̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲s̲ẽ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲ắ̲n̲ ̲m̲á̲c̲ ̲“̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲H̲ó̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲h̲ù̲n̲g̲”̲.̲ ̲M̲ẹ̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲t̲h̲ế̲.̲ ̲T̲h̲ô̲i̲,̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲ở̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲,̲ ̲c̲h̲ứ̲ ̲đ̲ừ̲n̲g̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲H̲ó̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲ơ̲i̲!̲

̲2̲5̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲H̲ó̲a̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲M̲a̲y̲ ̲m̲ắ̲n̲ ̲l̲ắ̲m̲ ̲c̲o̲n̲ ̲ạ̲.̲ ̲B̲ở̲i̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲s̲ẽ̲ ̲g̲ắ̲n̲ ̲b̲ó̲ ̲v̲à̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲h̲ồ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲.̲

̲N̲g̲u̲ồ̲n̲:̲h̲t̲t̲p̲s̲:̲/̲/̲k̲i̲e̲n̲t̲h̲u̲c̲.̲n̲e̲t̲.̲v̲n̲/̲k̲h̲o̲-̲t̲r̲i̲-̲t̲h̲u̲c̲/̲2̲5̲-̲d̲i̲e̲u̲-̲d̲e̲-̲k̲h̲a̲n̲g̲-̲d̲i̲n̲h̲-̲n̲e̲n̲-̲l̲a̲y̲-̲n̲g̲u̲o̲i̲-̲t̲h̲a̲n̲h̲-̲h̲o̲a̲-̲7̲3̲9̲8̲4̲9̲.̲h̲t̲m̲l̲

̲N̲ỗ̲i̲ ̲l̲ò̲n̲g̲̲̲ ̲c̲a̲̲̲y̲ ̲đ̲ắ̲n̲g̲̲̲ ̲k̲h̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲x̲i̲n̲ ̲đ̲ư̲̲̲ợ̲c̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲.̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲,̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲H̲ó̲a̲

̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲a̲y̲ ̲v̲̲̲ấ̲n̲ ̲đ̲ề̲ ̲k̲ỳ̲ ̲̲̲t̲h̲ị̲ ̲̲̲v̲ù̲n̲g̲ ̲m̲i̲ề̲n̲ ̲̲̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲u̲y̲̲̲ế̲̲̲t̲̲̲ ̲t̲ấ̲t̲ ̲̲̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲t̲á̲i̲ ̲d̲i̲̲̲ễ̲n̲̲̲,̲ ̲d̲ù̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲̲̲c̲ ̲̲̲b̲á̲o̲ ̲̲̲c̲h̲í̲ ̲̲̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲i̲n̲ ̲̲̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲̲̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲̲̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲̲̲i̲ế̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲̲̲ ̲b̲ộ̲ ̲p̲h̲̲̲ậ̲n̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲â̲m̲ ̲ỉ̲̲̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ố̲i̲ ̲s̲u̲̲̲y̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲l̲̲̲ệ̲c̲h̲̲̲ ̲l̲ạ̲c̲ ̲̲̲n̲à̲y̲.̲

̲K̲̲̲ỳ̲̲̲ ̲̲̲t̲̲̲h̲̲̲ị̲̲̲ ̲̲̲v̲̲̲ù̲̲̲n̲̲̲g̲̲̲ ̲̲̲m̲̲̲i̲̲̲ề̲̲̲n̲̲̲ ̲̲̲x̲̲̲ư̲̲̲a̲̲̲ ̲̲̲n̲̲̲a̲̲̲y̲̲̲ ̲̲̲đ̲̲̲ã̲̲̲ ̲̲̲ă̲̲̲n̲̲̲ ̲̲̲s̲̲̲â̲̲̲u̲̲̲ ̲̲̲v̲̲̲à̲̲̲o̲̲̲ ̲̲̲m̲̲̲ỗ̲̲̲i̲̲̲ ̲̲̲n̲̲̲g̲̲̲ư̲̲̲ờ̲̲̲i̲̲̲,̲̲̲ ̲̲̲đ̲̲̲ặ̲̲̲c̲̲̲ ̲̲̲b̲̲̲i̲̲̲ệ̲̲̲t̲̲̲ ̲̲̲l̲̲̲à̲̲̲ ̲̲̲n̲̲̲g̲̲̲ư̲̲̲ờ̲̲̲i̲̲̲ ̲̲̲T̲̲̲h̲̲̲a̲̲̲n̲̲̲h̲̲̲ ̲̲̲H̲̲̲ó̲̲̲a̲̲̲ ̲̲̲v̲̲̲à̲̲̲ ̲̲̲N̲̲̲g̲̲̲h̲̲̲ệ̲̲̲ ̲̲̲A̲̲̲n̲̲̲,̲̲̲ ̲̲̲n̲̲̲h̲̲̲i̲̲̲ề̲̲̲u̲̲̲ ̲̲̲n̲̲̲g̲̲̲ư̲̲̲ờ̲̲̲i̲̲̲ ̲̲̲c̲̲̲h̲̲̲o̲̲̲ ̲̲̲b̲̲̲i̲̲̲ế̲̲̲t̲̲̲ ̲̲̲n̲̲̲h̲̲̲ữ̲̲̲n̲̲̲g̲̲̲ ̲̲̲v̲̲̲ù̲̲̲n̲̲̲g̲̲̲ ̲̲̲n̲̲̲à̲̲̲y̲̲̲ ̲̲̲t̲̲̲h̲̲̲ư̲̲̲ờ̲̲̲n̲̲̲g̲̲̲ ̲̲̲r̲̲̲ấ̲̲̲t̲̲̲ ̲̲̲k̲̲̲e̲̲̲o̲̲̲ ̲̲̲k̲̲̲i̲̲̲ệ̲̲̲t̲̲̲ ̲̲̲v̲̲̲à̲̲̲ ̲̲̲b̲̲̲ủ̲̲̲n̲̲̲ ̲̲̲x̲̲̲ỉ̲̲̲n̲̲̲.̲̲̲ ̲̲̲T̲̲̲r̲̲̲o̲̲̲n̲̲̲g̲̲̲ ̲̲̲g̲̲̲i̲̲̲a̲̲̲o̲̲̲ ̲̲̲t̲̲̲i̲̲̲ế̲̲̲p̲̲̲ ̲̲̲h̲̲̲ọ̲̲̲ ̲̲̲q̲̲̲u̲̲̲á̲̲̲ ̲̲̲n̲̲̲ó̲̲̲n̲̲̲g̲̲̲ ̲̲̲t̲̲̲í̲̲̲n̲̲̲h̲̲̲ ̲̲̲v̲̲̲à̲̲̲ ̲t̲̲̲h̲̲̲ẳ̲̲̲n̲̲̲g̲̲̲ ̲̲̲t̲̲̲í̲̲̲n̲̲̲h̲̲̲,̲̲̲ ̲̲̲n̲̲̲h̲̲̲ì̲̲̲n̲̲̲ ̲̲̲t̲̲̲h̲̲̲ấ̲̲̲y̲̲̲ ̲̲̲v̲̲̲i̲̲̲ệ̲̲̲c̲̲̲ ̲̲̲c̲̲̲ó̲̲̲ ̲̲̲l̲̲̲ợ̲̲̲i̲̲̲ ̲̲̲c̲̲̲h̲̲̲o̲̲̲ ̲̲̲m̲̲̲ì̲̲̲n̲̲̲h̲̲̲ ̲̲̲h̲̲̲ọ̲̲̲ ̲̲̲m̲̲̲ớ̲̲̲i̲̲̲ ̲̲̲l̲̲̲à̲̲̲m̲̲̲.̲̲̲ ̲̲̲H̲̲̲ọ̲̲̲ ̲̲̲l̲̲̲u̲̲̲ô̲̲̲n̲̲̲ ̲̲̲t̲̲̲í̲̲̲n̲̲̲h̲̲̲ ̲̲̲t̲̲̲o̲̲̲á̲̲̲n̲̲̲ ̲̲̲c̲̲̲h̲̲̲i̲̲̲ ̲̲̲l̲̲̲y̲̲̲ ̲̲̲t̲̲̲ừ̲̲̲n̲̲̲g̲̲̲ ̲̲̲t̲̲̲í̲̲̲ ̲̲̲n̲̲̲ê̲̲̲n̲̲̲ ̲̲̲t̲̲̲h̲̲̲ấ̲̲̲y̲̲̲ ̲̲̲g̲̲̲h̲̲̲é̲̲̲t̲̲̲”̲̲̲.̲̲̲

̲L̲̲̲ầ̲̲̲n̲̲̲ ̲̲̲đ̲̲̲ầ̲̲̲u̲̲̲ ̲̲̲t̲̲̲i̲̲̲ê̲̲̲n̲̲̲ ̲̲̲đ̲̲̲i̲̲̲ ̲̲̲x̲̲̲i̲̲̲n̲̲̲ ̲̲̲v̲̲̲i̲̲̲ệ̲̲̲c̲̲̲ ̲̲̲s̲̲̲a̲̲̲u̲̲̲ ̲̲̲k̲̲̲h̲̲̲i̲̲̲ ̲̲̲r̲̲̲a̲̲̲ ̲̲̲t̲̲̲r̲̲̲ư̲̲̲ờ̲̲̲n̲̲̲g̲̲̲,̲̲̲ ̲̲̲t̲̲̲ô̲̲̲i̲̲̲ ̲̲̲n̲̲̲ộ̲̲̲p̲̲̲ ̲̲̲đ̲̲̲ơ̲̲̲n̲̲̲ ̲̲̲v̲̲̲à̲̲̲o̲̲̲ ̲̲̲m̲̲̲ộ̲̲̲t̲̲̲ ̲̲̲c̲̲̲ô̲̲̲n̲̲̲g̲̲̲ ̲̲̲t̲̲̲y̲̲̲ ̲̲̲c̲̲̲ổ̲̲̲ ̲̲̲p̲̲̲h̲̲̲ầ̲̲̲n̲̲̲ ̲̲̲đ̲̲̲ó̲̲̲n̲̲̲g̲̲̲ ̲̲̲t̲̲̲r̲̲̲ê̲̲̲n̲̲̲ ̲̲̲đ̲̲̲ị̲̲̲a̲̲̲ ̲̲̲p̲̲̲h̲̲̲ầ̲̲̲n̲̲̲ ̲̲̲t̲̲̲ỉ̲̲̲n̲̲̲h̲̲̲ ̲̲̲B̲̲̲ì̲̲̲n̲̲̲h̲̲̲ ̲̲̲D̲̲̲ư̲̲̲ơ̲̲̲n̲̲̲g̲̲̲.̲̲̲ ̲̲̲B̲̲̲à̲̲̲ ̲̲̲g̲̲̲i̲̲̲á̲̲̲m̲̲̲ ̲̲̲đ̲̲̲ố̲̲̲c̲̲̲ ̲̲̲g̲̲̲ặ̲̲̲p̲̲̲ ̲̲̲t̲̲̲ô̲̲̲i̲̲̲ ̲̲̲h̲̲̲ồ̲̲̲ ̲̲̲h̲̲̲ở̲̲̲i̲̲̲:̲̲̲ ̲̲̲“̲̲̲E̲̲̲m̲̲̲ ̲̲̲đ̲̲̲ế̲̲̲n̲̲̲ ̲̲̲x̲̲̲i̲̲̲n̲̲̲ ̲̲̲v̲̲̲i̲̲̲ệ̲̲̲c̲̲̲ ̲̲̲à̲̲̲?̲̲̲ ̲̲̲Q̲̲̲u̲̲̲ê̲̲̲ ̲̲̲e̲̲̲m̲̲̲ ̲̲̲ở̲̲̲ ̲̲̲đ̲̲̲â̲̲̲u̲̲̲?̲̲̲”̲̲̲ ̲̲̲T̲̲̲ô̲̲̲i̲̲̲ ̲̲̲t̲̲̲r̲̲̲ả̲̲̲ ̲̲̲l̲̲̲ờ̲̲̲i̲̲̲ ̲̲̲b̲̲̲ằ̲̲̲n̲̲̲g̲̲̲ ̲̲̲c̲̲̲á̲̲̲i̲̲̲ ̲̲̲g̲̲̲i̲̲̲ọ̲̲̲n̲̲̲g̲̲̲ ̲̲̲r̲̲̲ấ̲̲̲t̲̲̲ ̲̲̲t̲̲̲ự̲̲̲ ̲̲̲t̲̲̲i̲̲̲n̲̲̲:̲̲̲ ̲̲̲“̲̲̲D̲̲̲ạ̲̲̲,̲̲̲ ̲̲̲q̲̲̲u̲̲̲ê̲̲̲ ̲̲̲e̲̲̲m̲̲̲ ̲̲̲N̲̲̲g̲̲̲h̲̲̲ệ̲̲̲ ̲̲̲A̲̲̲n̲̲̲”̲̲̲.̲̲̲ ̲̲̲T̲̲̲ứ̲̲̲c̲̲̲ ̲̲̲t̲̲̲h̲̲̲ì̲̲̲ ̲̲̲c̲̲̲h̲̲̲ị̲̲̲ ̲̲̲đ̲̲̲ứ̲̲̲n̲̲̲g̲̲̲ ̲̲̲n̲̲̲g̲̲̲a̲̲̲y̲̲̲ ̲̲̲d̲̲̲ậ̲̲̲y̲̲̲ ̲̲̲v̲̲̲à̲̲̲ ̲̲̲n̲̲̲ó̲̲̲i̲̲̲:̲̲̲ ̲̲̲“̲̲̲T̲̲̲h̲̲̲ế̲̲̲ ̲̲̲t̲̲̲h̲̲̲ì̲̲̲ ̲̲̲c̲̲̲h̲̲̲ị̲̲̲ ̲̲̲p̲̲̲h̲̲̲ả̲̲̲i̲̲̲ ̲̲̲x̲̲̲i̲̲̲n̲̲̲ ̲̲̲l̲̲̲ỗ̲̲̲i̲̲̲ ̲̲̲e̲̲̲m̲̲̲ ̲̲̲r̲̲̲ồ̲̲̲i̲̲̲,̲̲̲ ̲̲̲v̲̲̲ì̲̲̲ ̲̲̲ở̲̲̲ ̲̲̲đ̲̲̲â̲̲̲y̲̲̲ ̲̲̲c̲̲̲h̲̲̲ị̲̲̲ ̲̲̲k̲̲̲h̲̲̲ô̲̲̲n̲̲̲g̲̲̲ ̲̲̲t̲̲̲u̲̲̲y̲̲̲ể̲̲̲n̲̲̲ ̲̲̲n̲̲̲g̲̲̲ư̲̲̲ờ̲̲̲i̲̲̲ ̲̲̲T̲̲̲h̲̲̲a̲̲̲n̲̲̲h̲̲̲ ̲̲̲H̲̲̲ó̲̲̲a̲̲̲,̲̲̲ ̲̲̲N̲̲̲g̲̲̲h̲̲̲ệ̲̲̲ ̲̲̲A̲̲̲n̲̲̲

̲N̲̲̲h̲i̲̲̲ề̲̲̲u̲̲̲ ̲̲̲l̲̲̲a̲̲̲o̲̲̲ ̲̲̲đ̲̲̲ộ̲̲̲n̲̲̲g̲̲̲ ̲̲̲q̲̲̲u̲̲̲ê̲̲̲ ̲̲̲T̲̲̲h̲̲̲a̲̲̲n̲̲̲h̲̲̲ ̲̲̲H̲̲̲ó̲̲̲a̲̲̲,̲̲̲ ̲̲̲N̲̲̲g̲̲̲h̲̲̲ệ̲̲̲ ̲̲̲A̲̲̲n̲̲̲ ̲̲̲v̲̲̲ấ̲̲̲t̲̲̲ ̲̲̲v̲̲̲ả̲̲̲ ̲̲̲đ̲̲̲i̲̲̲ ̲̲̲x̲̲̲i̲̲̲n̲̲̲ ̲̲̲v̲̲̲i̲̲̲ệ̲̲̲c̲̲̲.̲̲̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *