C̼o̼n̼ ̼T̼r̼a̼i̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼Đ̼ờ̼i̼3

M̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼á̼o̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼.̼


̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼ ̼â̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼“̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼k̼ỳ̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼“̼n̼ổ̼i̼ ̼d̼a̼ ̼g̼à̼”̼.̼

̼C̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼
̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼á̼o̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

Không có mô tả.

̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼kh̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼“̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼g̼á̼y̼”̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼
̼Q̼u̼á̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼i̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼.̼ ̼K̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼.̼

Không có mô tả.

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼ô̼m̼ ̼r̼ả̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼.̼
̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼o̼t̼o̼s̼h̼o̼p̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼1̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼e̼ ̼S̼c̼a̼r̼y̼ ̼F̼i̼l̼e̼s̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼.̼

Grieving mom 'sees spirit of late daughter, 2, visiting her own grave' | Flipboard

̼B̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼
̼K̼ê̼n̼h̼ ̼T̼h̼e̼ ̼S̼c̼a̼r̼y̼ ̼F̼i̼l̼e̼s̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *