H̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼..ừ̼…a̼ ̼đ̼ả̼o̼1

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼-̼H̼u̼ế̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼k̼.̼

̼B̼ỗ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼(̼P̼C̼T̼P̼)̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼-̼H̼u̼ế̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼-̼3̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼0̼3̼9̼7̼.̼1̼5̼7̼7̼.̼X̼X̼X̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼:̼ ̼“̼W̼E̼S̼T̼E̼R̼N̼ ̼U̼N̼I̼O̼N̼ ̼T̼B̼ ̼V̼C̼B̼:̼ ̼0̼1̼6̼1̼3̼7̼1̼1̼7̼0̼X̼X̼X̼ ̼+̼ ̼2̼3̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼”̼ ̼k̼è̼m̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼“̼T̼i̼ề̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼”̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼è̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼k̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼à̼i̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼Ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼â̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼b̼a̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼2̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼D̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼k̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼3̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼P̼C̼T̼P̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼i̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼,̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼T̼.̼L̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ử̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼T̼.̼L̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼u̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼k̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼é̼ ̼m̼ở̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼3̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ử̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼

̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼M̼a̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼P̼C̼T̼P̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼ả̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼T̼o̼m̼m̼y̼ ̼L̼e̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ẫ̼y̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼m̼ồ̼i̼”̼,̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼i̼n̼k̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼e̼m̼a̼i̼l̼ ̼d̼o̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼“̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼S̼m̼a̼r̼t̼ ̼O̼T̼P̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼S̼m̼a̼r̼t̼ ̼O̼T̼P̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼”̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼M̼a̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼a̼c̼k̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼-̼H̼u̼ế̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼-̼H̼u̼ế̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼k̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼,̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼,̼ ̼m̼ã̼ ̼O̼T̼P̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼I̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼,̼ ̼m̼ã̼ ̼O̼T̼P̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼k̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *