C̼h̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼i̼ ̼H̼í̼ ̼H̼ử̼n̼g̼4

̼C̼ứ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼u̼m̼ ̼v̼ầ̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼ú̼n̼g̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

Ba đôi nam, nữ mua bán dâm trong khách sạn

̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼B̼ọ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼

Nỗi đau của người chồng cho vợ đi xuất khẩu lao động

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ủ̼ ̼r̼ê̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼:̼

̼“̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼h̼a̼m̼ ̼q̼u̼á̼”̼.̼

̼“̼S̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼h̼a̼m̼”̼.̼

̼“̼V̼ấ̼t̼ v̼ả̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ạ̼”̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼ỗ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼

Nữ sinh viên đi khách tranh thủ ôn thi trong khách sạn

̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼.̼

Vợ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài có được ly hôn?
̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼.̼ ̼X̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼m̼ậ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ố̼c̼ ̼h̼á̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼r̼ụ̼t̼ ̼d̼è̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼í̼u̼ ̼t̼í̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼r̼a̼:̼

̼“̼N̼à̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ệ̼t̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼”̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼.̼

̼L̼ạ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼x̼ụ̼p̼ ̼á̼o̼ ̼p̼h̼a̼o̼,̼ ̼s̼ộ̼t̼ ̼s̼à̼ ̼s̼ộ̼t̼ ̼s̼o̼ạ̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼

̼“̼E̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼á̼o̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼”̼.̼

̼“̼T̼h̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼

Hé lộ đường dây mại dâm từ nhà hàng tới khách sạn liền kề

̼L̼â̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ò̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼í̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ó̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼l̼ù̼m̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼l̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼l̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼í̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼h̼u̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼d̼ố̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼x̼u̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼l̼ừ̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

Tiếp viên nhà hàng SunFlower bán dâm giá 4 triệu trong khách sạn

̼G̼i̼ờ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *